Działki na terenach zagrożonych powodzią – możliwa zabudowa

Budowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią jest możliwa? Wydaje się nierealne, ale jednak. Istnieje bowiem procedura uzyskiwania zwolnienia od zakazu budowy na zalewowych terenach.

Zacznijmy od definicji gruntów, które uznawane są za obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W sposób szczegółowy obszary tego rodzaju definiuje Prawo wodne (art. 9 ust 1 pkt 6c ustawy z Dziennika Ustaw z 2015 r. poz 469). Za obszary szczególnego zagrożenia powodzią uznawane są takie obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat a także obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Ponadto za szczególnie zagrożone powodzią uznawane są obszary pomiędzy linia brzegu a wałem przeciwpowodziowym (albo naturalnym, wysokim brzegiem, w którym wbudowana została trasa wału przeciwpowodziowego). Wyspy i pasy techniczne również uznawane są za tereny szczególnego zagrożenia powodzią.

Na terenie całego kraju wprowadzone zostały tak zwane plany zarządzania ryzykiem powodziowym a także mapy zagrożenia powodziowego. Efektem wprowadzenia tych map jest ograniczenie możliwości zabudowy właścicieli nieruchomości, które sąsiadują choćby ze zbiornikami wodnymi. Stanowi to niewątpliwie duże nieudogodnienie dla tych osób. W polskim prawie tereny zagrożone powodzią nie mogą być zabudowywane.

Aby uniknąć ewentualnych problemów i rozczarowań, warto zweryfikować, czy konkretny, interesujący nas teren nie został przypadkiem zaliczony do tego rodzaju gruntów, jeszcze zanim kupimy nieruchomość.

teren budowy

Istnieje jednak możliwość uzyskania zwolnienia od zakazu zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Aby uzyskać takie zwolnienie, przede wszystkim należy zacząć od złożenia stosownego wniosku. Wniosek o zwolnienie od zakazu zabudowy na terenach uznanych za zalewowe powinien złożyć bezpośrednio inwestor, który chce nabyć zalewowy grunt. We wniosku wskazać należy, z jakich zakazów chcemy być zwolnieni. Ponadto należy zamieścić informację na temat tego, na poczet jakiego rodzaju inwestycji określone zakazy mają zostać zniesione. Aby wniosek został przyjęty, należy dołączyć do niego charakterystykę zaplanowanych działań, a także informację na temat danych technicznych oraz opis technologii robót, jaką inwestor planuje zastosować. Kolejnym dokumentem, który należy dołączyć, jest mapa sytuacyjno-wysokościowa. Na tę mapę musi być naniesiony schemat zaplanowanych prac budowlanych a także schemat obiektów, jakie mają powstać na gruncie w ramach inwestycji. Kolejnym załącznikiem jest analiza wpływu zaplanowanej inwestycji na ewentualne zagrożenie powodziowe. Do wniosku należy ponadto dołączyć informację na temat odliczeń hydraulicznych i hydrologicznych. Ostatnim z załączników jest pozytywna opinia administratora cieku, czyli wód powierzchniowych liniowych.
Na zakończenie pozostanie nam uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych.

Warto jednak jeszcze przed złożeniem powyższego wniosku zorientować się, czy możemy liczyć na zwolnienie od zakazu.
Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w sytuacji, kiedy inwestycja nie utrudnia utrzymania ochrony przed ewentualną powodzią. Planowana inwestycja nie może ponadto powodować zwiększenia ryzyka powodziowego.

Prawidłowo złożony wniosek będzie rozpatrywany przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od momentu złożenia. Jeśli sprawy są wyjątkowo zawiłe, to okres rozpatrywania wniosku może wydłużyć się dwukrotnie, czyli do 60 dni. Od wydanej decyzji przysługuje 14.dniowy okres na ewentualne złożenie odwołania.

Magdalena Paluch
Redaktor WGN

Print Friendly, PDF & Email