Archiwum kategorii: analizy • raporty • opinie

Ocena zanieczyszczeń gruntu jest konieczna przed wydaniem pozwolenia na budowę

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Do przedstawionego projektu odniosło się Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych. W opinii SIRTZ jednym z niecierpiących zwłoki problemów jest konieczność wprowadzenia zmiany przepisów w zakresie oceny ryzyka występowania zanieczyszczeń gruntu i ewentualnego przeprowadzenia badań pod kątem występowania zanieczyszczeń chemicznych.

Aktualne prawo nie wymaga jednoznacznie od inwestorów weryfikacji tego typu zagrożeń. W efekcie wiele osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej powstaje na terenach zanieczyszczonych – niebezpiecznych dla środowiska, oddziałujących na zdrowie i życie mieszkańców. Obecne przepisy wymagają pilnego doprecyzowania – wyjaśnia Rafał Hałabura, Prezes Zarządu SIRTZ.

Problem z interpretacją prawa

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, konieczność oczyszczenia gruntu dotyczy tylko tych obszarów, na których stwierdzono zanieczyszczenia. W praktyce oznacza to, że badanie gruntów pod kątem zanieczyszczeń nie jest zazwyczaj wykonywane, jeśli teren, na którym planowana jest budowa, nie jest obszarem z już zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami.

Skuteczność regulacji pozostawia wiele do życzenia. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wykazała, że 28,5% skontrolowanych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu zakończyło lub prowadziło budowę osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej na terenach historycznie zanieczyszczonych lub takich, gdzie istniało ryzyko występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Co więcej, stwierdzono nawet dwa przypadki prowadzenia inwestycji na terenach zanieczyszczonych na których nie przeprowadzono wymaganej remediacji, pomimo że odpowiednie urzędy posiadały wiedzę o występujących tam historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi.

Realizacja inwestycji na zanieczyszczonym terenie może zostać uznana za naruszenie prawa w sytuacji, gdy inwestor jest świadomy występujących zanieczyszczeń. W związku z tym dla inwestorów często korzystniej jest nie przeprowadzać badania gruntu. Takie zaniedbania dzieją się nawet przy realizacji przedsięwzięć na terenach potencjalnie skażonych. Obecna regulacja prawna wręcz zniechęca do dokonania wstępnej oceny, gdyż brak wiedzy o zanieczyszczeniach pozwala unikać odpowiedzialności za niewykonanie remediacji na terenie budowy.

Nawet gdy inwestycja ma powstać na terenie, gdzie zidentyfikowano już występowanie zanieczyszczeń, to często nie jest to uwzględniane w decyzjach administracyjnych poprzedzających budowę. Obecna konstrukcja prawa nie tylko pozostawia furtkę do interpretacji przepisów na niekorzyść przyszłych mieszkańców i nabywców mieszkań oraz lokali, ale również pozwala na lekceważenie obowiązujących już regulacji o ochronie powierzchni ziemi – komentuje prof. Mariusz Czop, członek Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych – organizacji, która brała udział w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Regulacje, których nikt nie przestrzega

W opinii SIRTZ obecnie istnieje już podstawa prawna do dokonywania oceny występowania zanieczyszczeń w trakcie przygotowywania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowę (§ 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). Zgodnie z regulacjami, geotechniczne warunki posadowienia, czyli stawiania fundamentów, to również ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów. To oznacza, że projektant przygotowujący projekt budowlany, w opisie technicznym obiektu budowlanego powinien zawsze ocenić stopień zanieczyszczenia podłoża gruntowego, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm, wskazać na konieczność wykonania remediacji przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych.

W praktyce projekty budowlane w żadnym stopniu nie odnoszą się do problemu występowania zanieczyszczeń na terenie budowy, dlatego obowiązujące przepisy nie są wystarczające. Należy niezwłocznie podjąć konkretne kroki, które nie pozwolą na omijanie prawa i interpretowanie go w dwuznaczny sposób. W naszej ocenie, w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym budowę należałoby wprost wymagać od projektanta dokonania oceny ryzyka występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi tam, gdzie ma powstać obiekt budowlany, a od organu wydającego pozwolenie na budowę, powinno wymagać się weryfikacji danych zgromadzonych w publicznych wykazach i rejestrach – komentuje prof. Mariusz Czop.

7 postulatów regulujących kwestię zanieczyszczeń ziemi

Eksperci ze Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych przygotowali 6 propozycji zmian do rozporządzania w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i jedną poprawkę uwzględniającą prawidłowe doprecyzowanie zapisu ustawy w kwestii zanieczyszczeń ziemi. Postulaty dotyczą m.in. wprowadzenie obowiązku określenia w projekcie budowlanym:

– czy występuje ryzyko występowania zanieczyszczeń podłoża gruntowego lub wód podziemnych czy tez nie;
– obszaru wymagającego remediacji;
– zagrożeń dla środowiska i użytkowników obiektów związanych z –  – zanieczyszczeniem podłoża gruntowego lub wód podziemnych;
– konieczność wykonania badań lub remediacji lub wskazanie na brak takiej konieczności;
– wykrytych zanieczyszczeń oraz proponowanych metod oczyszczania (jeśli wykryto zanieczyszczenia).

Problem skażonych gruntów

Weryfikacja występowania zanieczyszczeń terenu jest konieczna zwłaszcza w przypadku budowy osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej. W wielu polskich miastach znajdują się dziś tereny zanieczyszczone szkodliwymi (kancerogennymi, mutagennymi) substancjami chemicznymi. Skala problemu często przekracza wyobrażenia inwestorów, a w efekcie wielu Polaków mieszka w stosunkowo nowoczesnych budynkach znajdujących się na terenach oddziałujących negatywnie na zdrowie.

Rozpoczęcie budowy w miejscu, w którym występują zanieczyszczenia powierzchni ziemi, niesie za sobą poważne konsekwencje nie tylko dla osób, które będą mieszkać na tym terenie, ale również dla inwestorów i deweloperów. Brak zgłoszenia istnienia zanieczyszczenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i nie podjęcie remediacji jest naruszeniem ustawy dot. Ochrony Środowiska. Badanie gruntu i oczyszczanie powierzchni ziemi powinno odbywać się przed postawieniem budynku, gdyż zagospodarowanie terenu może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić dostęp do zanieczyszczonej gleby i ziemi oraz przeprowadzenie remediacji – dodaje prof. Mariusz Czop ze Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych (SIRTZ).

Źródło: SIRTZ29

Print Friendly, PDF & Email

WGN wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego na Mazurach za 3.490.000 zł

Na sprzedaż nieruchomość inwestycyjna o powierzchni 14,5 ha położona nad kilkoma jeziorami w malowniczej mazurskiej wsi.

Nieruchomość znajduje się nad jeziorem Przytulskim i Juchówek i stanowi kompleks działek budowlanych objętych planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę letniskową oraz pensjonatową o powierzchniach od 1503 m2 do 4530 m2 w sercu Mazur Garbatych w miejscowości Gąski. Miejscowość ta położona jest nieopodal drogi krajowej nr 65 Ełk – Olecko. Malownicze położenie w bezpośrednim sąsiedztwie wielu jezior. Kompleks znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior: Przytulskiego, Małego, Kukowino. Działki położone są na wzniesieniu, dzięki czemu możemy podziwiać piękne panoramy mazurskich jezior. Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, i oznaczone zostały symbolem ML – teren zabudowy letniskowej oraz MP – teren zabudowy pensjonatowej.

Cena ofertowa: 3.490.000 zł

źródło: WGN.pl / oferta SG079-1865

Print Friendly, PDF & Email

Rynek gruntów inwestycyjnych w czasie pandemii

Rynek gruntów inwestycyjnych, podobnie jak cała gospodarka, poważnie odczuł skutki pandemii COVID-19 i związanego z nią zamknięcia.

Komentarz Emila Domerackiego, dyrektora Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers International: W II kwartale bieżącego roku sfinalizowano jedynie wcześniej zapoczątkowane transakcje, które musiały zostać domknięte ze względu na istniejące zobowiązania. Część inwestorów – jeśli miała taką możliwość – decydowała się na odsunięcie umowy końcowej w czasie, najczęściej na III lub IV kwartał br.

Ceny gruntów nie spadły

Choć pandemia jeszcze się nie skończyła, obserwujemy duże ożywienie na rynku, które pojawiło się wraz z odmrożeniem gospodarki. Tym, co warto odnotować, jest utrzymanie się wysokich cen gruntów, które nie spadły nawet w szczycie pandemii. Wbrew niektórym przewidywaniom zmniejszony popyt na mieszkania i biura, a także zapowiedzi ograniczenia ich podaży przez deweloperów, nie przełożyły się na spadki cen. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na szczególnie dobrą sytuację rynku magazynowego, który za sprawą dynamicznego rozwoju e-commerce w okresie pandemii odnotował jeszcze większe niż zwykle zapotrzebowanie na grunty pod nowe projekty.

Dobrze zlokalizowane działki, pozbawione wad prawnych i technicznych, nie straciły na zainteresowaniu. Wynika to z bardzo ograniczonej dostępności takich gruntów, co nawet przy mniejszej aktywności inwestorów i liczbie rozpoczętych projektów sprawia, że są one atrakcyjnym produktem inwestycyjnym. Dostrzegamy to chociażby na przykładzie świeżo wystawionej na sprzedaż działki pod zabudowę biurową przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu, gdzie w transakcji reprezentujemy właściciela, spółkę KGHM. Zainteresowanie inwestorów tą nieruchomością jest ogromne, dostajemy mnóstwo zapytań, również z zagranicy. Szacujemy, że będzie to największa w tym roku transakcja na rynku gruntów we Wrocławiu i jedna z rekordowych w kraju. Biorąc pod uwagę jej powierzchnię i potencjał inwestycyjny na poziomie prawie 32 tys. mkw. powierzchni biurowej, możemy się spodziewać najbardziej widowiskowej transakcji w tym roku.

Ostrożność i wyczekiwanie

Aktualna sytuacja pozwoliła ukrócić spekulacyjne zakupy gruntów, które mocno nakręcały wzrost cen działek w ciągu ostatnich lat. Inwestorzy z dużą ostrożnością inwestują i przygotowują się do transakcji, zbierając z rynku szczegółowe dane. Wciąż jednak obserwujemy wyostrzone apetyty zakupowe, bowiem nieruchomości gruntowe zachowują się stabilnie i w niepewnych czasach są bezpieczną przystanią dla kapitału.

Kluczowe dla rynku gruntów będą najbliższe miesiące, a nawet tygodnie. Część inwestorów wstrzymuje się z procesami decyzyjnymi i oczekuje na dalszy rozwój sytuacji. Na ten moment ciężko jeszcze przewidzieć, jak gospodarka poradzi sobie po wyczerpaniu się środków z rządowej tarczy antykryzysowej. Wciąż jest też za wcześnie, aby oszacować ekonomiczne konsekwencje pandemii. Wiele zależy od jej dalszego przebiegu i potencjalnego wzmożenia na jesieni, a także od tego, czy dojdzie do kolejnego zamknięcia gospodarki. Warto jednak pamiętać, że rynek w Polsce jest dojrzały, zapotrzebowanie na grunty wbrew pozorom nie zmalało, a inwestorzy dysponują kapitałem do zainwestowania. Problem może się pojawić jedynie w przypadku tych transakcji, które wymagają finansowania kredytem. Banki zaostrzyły bowiem swoją politykę i zdecydowanie mniej chętnie pożyczają pieniądze, spowalniając w ten sposób niektóre procesy inwestycyjne.

Jeżeli recesja będzie się pogłębiać, ten rok będziemy mogli zaliczyć do umiarkowanie udanych i nie zobaczymy już w jego trakcie tak spektakularnych transakcji, do jakich byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. O ile jednak nie dojdzie do drugiej fali pandemii, w III i IV kwartale spodziewamy się mocnego odbicia na rynku gruntów i odrabiania strat po zamknięciu gospodarki.

źródło: propertyjournal.pl

Print Friendly, PDF & Email

Chariot Top Group BV sprzedaje grunt inwestycyjny w Katowicach

Chariot Top Group BV, spółka zarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała sprzedaż położonego w Katowicach przy Al. Górnośląskiej gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 1,8 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wchodziła w skład portfolio 28 obiektów handlowych, które spółka Chariot nabyła w styczniu 2018 roku. Zakup portfela nieruchomości o wartości około 1 mld euro przez utworzoną i zarządzaną przez Griffin Real Estate spółkę był największą transakcją na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Bardzo cieszymy się z zakończonej z sukcesem transakcji. Doskonała lokalizacja działki, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4, niesie ze sobą wiele możliwości inwestycyjnych. Kolejna sfinalizowana umowa na koncie Chariot udowadnia, że pomimo pandemii, nieruchomości z naszego portfolio cieszą się zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów – powiedział Piotr Fijołek, Senior Partner w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za platformę Chariot.

Przy negocjacji umowy Griffin Real Estate doradzała kancelaria Linklaters, natomiast doradcami komercyjnymi były CBRE oraz JLL.

Chariot jest spółką zarządzaną przez Griffin Real Estate – inwestora typu private equity działającego w sektorze nieruchomości. Do portfolio Chariot należą obecnie: centrum handlowe M1 Marki, 4 tzw. retail parki oraz 12 hipermarketów, których operatorami są Auchan i Bi1 o łącznej powierzchni najmu około 350 tys. mkw.

źródło: mat.prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod Wrocławiem w ofercie WGN

WGN Wrocław Commercial z siedzibą we Wrocławiu pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego położonego niedaleko Wrocławia.

Teren będący przedmiotem sprzedaży jest idealny dla dewelopera pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinna. Działka mieści się w centralnej części Piecowic, w odległości 2 km od Kiełczowa, 8 km od Wrocławia, i 5 km od AOW.

Nieruchomość o powierzchni 1,1624 ha została podzielona na 29 działek o powierzchni od 300 m2 do 573 m2 wraz z komunikacją wewnętrzną. Teren jest uzbrojony ( woda, prąd, kanalizacja) – część działek, położone od strony ulicy Wrocławskiej, z położoną siecią wodociągową i kanalizacyjną. W otoczeniu znajdują się nowo wybudowane domy, komunikacja autobusem podmiejskim oraz PKS, szkoła, przedszkola, punkty handlowo-usługowe, przychodnia oraz 2020ośrodek zdrowia.

Cena ofertowa nieruchomości wynosi 4 068 400 złotych.

źródło:  WGN.pl / oferta SG010-3081

Print Friendly, PDF & Email

Grupa kapitałowa DOR Group sfinalizowała zakup gruntu i powierzchni handlowej w Częstochowie od sieci Tesco

Grupa kapitałowa DOR Group sfinalizowała zakup gruntu i powierzchni handlowej przy ul. Drogowców w Częstochowie od sieci Tesco. Transakcja dotyczy zakupu gruntu o łącznej powierzchni 65 tys. mkw., w tym powierzchni komercyjnej sięgającej 20 tys. mkw. Dzięki tej inwestycji DOR Group zwiększa swój portfel w segmencie nieruchomości dochodowych do ponad 50 tys. mkw. i zapowiada kolejne inwestycje do końca roku.

DOR Group jest nowym właścicielem hipermarketu Tesco, stacji benzynowej oraz parkingu w Częstochowie przy ul. Drogowców. Inwestor zamierza zmodernizować obiekt i stworzyć atrakcyjną galerię handlową, która przyciągnie klientów i różnorodne portfolio najemców.

DOR Group to doświadczony deweloper znany głównie ze swoich realizacji projektów mieszkaniowych takich jak: Szucha Residence, Nad Jeziorem, Anielin Park, Wilanów Residence czy Bemowo Park. Oprócz inwestycji mieszkaniowych możemy znaleźć w ofercie grupy również powierzchnie biurowe, jak i wielkopowierzchniowe projekty usługowo-techniczne.

Jako grupa rośniemy i poszerzamy portfel o nowe projekty, aby wzmocnić naszą pozycję na rynku nieruch06omości – mówi Joanna Piechotka, Commercial Director, DOR Group. – W kwietniu ruszyliśmy z budową nowoczesnego budynku biurowego Dor Plaza u zbiegu ulic 1 sierpnia i Iłżeckiej w Warszawie, o łącznej powierzchni najmu 15 000 mkw. Planujemy oddać tę inwestycję w pierwszym półroczu 2022 roku. W grudniu 2019 roku zakupiliśmy Park Technologiczny w Piasecznie o powierzchni najmu 23 000 mkw. Dzięki transakcji z Tesco nasz portfel w segmencie nieruchomości dochodowych zwiększa się do ponad 50 tys. mkw. Pomimo okresu COVID-19, wciąż poszukujemy kolejnych możliwości biznesowych, które zdywersyfikują nasz portfel, szczególnie w segmencie małych i średnich parków biznesowych – dodaje Joanna Piechotka z firmy DOR Group.

Źródło: DOR Group.

Rumia otrzyma 6,5 mln zł na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz prezes Rumia Invest Park Agnieszka Rodak podpisali umowę, dzięki której spółka otrzyma prawie 6,5 mln zł na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Wszystko po to, by przyciągnąć do Rumi kolejnych inwestorów.

Konkurs na dofinansowanie został przeprowadzony pod szyldem Invest in Pomerania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a jego celem jest wsparcie podmiotów o największym potencjale inwestycyjnym.

Zaproponowany przez spółkę Rumia Invest Park projekt uzbrojenia terenów położonych w północnej części miasta uzyskał najlepszą ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu. W ramach projektu ma powstać m.in. hala magazynowo-produkcyjna, plac manewrowo-postojowy, droga wewnętrzna, oświetlenie oraz infrastruktura doprowadzająca media.

Planowana inwestycja ma się zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2022 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 22 mln zł, z czego prawie 6,5 mln zł (35%) będzie stanowić zdobyte w konkursie dofinansowanie.

Spółka Rumia Invest Park, będąca w stu procentach własnością gminy, powstała w 2017 roku, by zapewnić miastu ciągły i stabilny rozwój. Dzięki tej działalności do kasy miasta miały wpływać kolejne podatki z nowych inwestycji, a docelowo pozyskane w ten sposób pieniądze zostałyby wykorzystane z myślą o mieszkańcach. Plan ten powoli staje się rzeczywistością.

Jeszcze do niedawna w zasobach spółki znajdowało się około 26 hektarów przeznaczonych na sprzedaż terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych przy ulicy Kazimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Obecnie do dyspozycji inwestorów pozostało mniej więcej 10 hektarów. Komercjalizacja tego obszaru postępuje bardzo dynamicznie, a podejmowane przez pracowników spółki wysiłki przynoszą pierwsze efekty w postaci podpisanych umów przedwstępnych oraz rozwoju sieci dróg w terenach przemysłowych.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email

„Rzeszów- Dworzysko” – nowi inwestorzy, nowe możliwości

Roha to kolejna nowoczesna firma, która postanowiła zainwestować na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zarządzanym przez Starostwo Powiatowe. W nowym zakładzie wytwarzane będą komponenty potrzebne w branży chemicznej.

Zakład wybudowany będzie na dwóch działkach o powierzchni – w 07sumie – 1,178 ha. Zostanie w nim uruchomionych 8 linii produkcyjnych. Wartość inwestycji – ponad 33 mln zł. Zakończenie budowy zakładu planowane jest na koniec grudnia 2020 r. Pracę znajdzie tutaj ok. 30 fachowców, w tym m.in. technolodzy, pracownicy produkcyjni oraz pracownicy działu sprzedaży i marketingu.

Roha współpracuje z wieloma partnerami technologicznymi w celu opracowywania nowych, innowacyjnych produktów. Produkty te stosowane są m.in. w żywności, napojach, karmach dla zwierząt, kosmetykach. Posiadają także inne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu takich jak produkcja tworzyw sztucznych, farb, artykułów gospodarstwa domowego.

Pojawienie się tego rodzaju międzynarodowej firmy na naszym rynku znacząco przyczynia się do wzmocnienia i zróżnicowania lokalnej gospodarki. Nowi inwestorzy, którzy dostrzegają niepodważalne zalety „Dworzyska”, są dowodem na to, że nasz powiat i region staje coraz bardziej atrakcyjny, również dla zagranicznego kapitału – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Rozwój inteligentnych specjalizacji

Roha istnieje od 1972 r. Siedziba znajduje się w Indiach, w mieście Roha. Firma posiada biura zagraniczne w 23 krajach. Centra produkcyjne znajdują się w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, RPA, Wietnamie, Indonezji, Tajlandii, Chinach, Egipcie i Meksyku. Sprzedaż produktów skierowana jest do 55 krajów na świecie.

Technologiczne i handlowe możliwości Rohy będą teraz mogły być pożytkowane również na lokalnym, podkarpackim rynku.

Planowana w „Dworzysku” inwestycja Rohy wpisuje się w rozwój „inteligentnych specjalizacji” woj. Podkarpackiego. Firma zapewnia bowiem, że – na przykład – kolejnym etapem inwestycji będzie wybudowanie przez nią centrum badawczo-rozwojowego z laboratoriami, które powstanie we współpracy z Politechniką Rzeszowską – mówi Waldemar Pijar, sekretarz Starostwa Powiatowego, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów – Dworzysko”.

To ważne, ponieważ jednym z walorów firm, które na terenie PNT „Rzeszów-Dworzysko” chcą tworzyć nowe miejsca pracy jest zapewnienie, że ich działalność gospodarcza ma nowatorski charakter. Zasadą przyjętą podczas naboru i selekcji przyszłych inwestorów jest bowiem uzyskanie przez nich pozytywnej opinii ośrodka badawczo – rozwojowego lub naukowego w zakresie innowacyjności przedsięwzięcia.

PNT „Rzeszów – Dworzysko” to atrakcyjny teren inwestycyjny o pow. 83,42 ha. Jest w pełni uzbrojony, znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy -Polska- Ukraina. Do tej pory zainwestowało na tym terenie 18 przedsiębiorstw. Docelowo, pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.

źródło: mat.pras.

Print Friendly, PDF & Email

Spółka zarządzana przez Griffin Real Estate sprzedała 1,8 ha.

Chariot Top Group BV, spółka zarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała sprzedaż położonego w Katowicach gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 1,8 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wchodziła w skład portfolio 28 obiektów handlowych, które spółka Chariot nabyła w styczniu 2018 roku. Zakup portfela nieruchomości o wartości około 1 mld euro przez utworzoną i zarządzaną przez Griffin Real Estate spółkę był największą transakcją na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Doskonała lokalizacja działki, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4, niesie ze sobą wiele możliwości inwestycyjnych. Kolejna sfinalizowana umowa na koncie Chariot udowadnia, że pomimo pandemii, nieruchomości z naszego portfolio cieszą się zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów. – powiedział Piotr Fijołek, Senior Partner w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za platformę Chariot.

Chariot jest spółką zarządzaną przez Griffin Real Estate – inwestora typu private equity działającego w sektorze nieruchomości. Do portfolio Chariot należą obecnie: centrum handlowe M1 Marki, 4 tzw. retail parki oraz 12 hipermarketów, których operatorami są Auchan i Bi1 o łącznej powierzchni najmu około 350 tys. mkw.

Print Friendly, PDF & Email

Aurec Home kupił działkę w Ursusie- będzie osiedle

Aurec Home sfinalizował zakup ponad 2,5 ha działki przy ulicy Dyrekcyjnej w Ursusie, gdzie planuje wybudować około 800 mieszkań, ale także lokale handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Działka nabyta przez Aurec Home ma unikalne wartości. W miejscu, gdzie deweloper zamierza budować osiedle, znajdują się, pozostające pod ochroną konserwatora zabytków, fragmenty dawnej fabryki „Ursus”. Aurec Home zamierza włączyć je w planowaną zabudowę mieszkaniową, co będzie dużym przedsięwzięciem, ale dzięki czemu zostanie zachowana cząstka historii tego miejsca.

Na budowę nowego osiedla wybraliśmy Ursus, ponieważ jest to bardzo silnie rozwijający się rejon Warszawy, który przyciąga młodych mieszkańców, głównie ze względu na dogodny dojazd do pracy czy centrum miasta oraz bliską odległość do przestrzeni rekreacyjnej, usługowej i handlowej – twierdzi Shraga Weisman, prezes i współwłaściciel Aurec Home.

Budowa osiedla będzie podzielona n08a pięć etapów i rozpocznie się pod koniec 2020 r. Budynki mieszkalne będą miały 6 – 7 kondygnacji, a mieszkania od 35 do 100 m2.

Projekt kierujemy przede wszystkim do młodych małżonków, singli, jak i par spodziewających się nowych członków rodziny. Cenowo będzie się wpisywał w ekonomiczny segment rynku, ale przy zachowaniu charakterystycznych dla naszej firmy takich elementów inwestycji, jak wysoka jakość mieszkań, dbałość o części wspólne oraz udogodnienia dla mieszkańców – mówi Shraga Weisman, prezes i współwłaściciel Aurec Home.

Osiedle Aurec Home będzie wyposażone w inteligentne technologie i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Deweloper zapowiada zastosowanie przyjaznych środowisku materiałów budowlanych, zagospodarowanie przestrzeni wspólnej tak, by sprzyjała budowaniu więzi społecznych. Będzie to wyjątkowy i wyróżniający się projekt, który wzbogaci widok okolicy. Jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych inwestycji w dzielnicy Ursus, która łączy dostępność mieszkania z produktem deweloperskim w stylu premium.

Print Friendly, PDF & Email

Powstanie nowa inwestycja w Tarnowie za 10 mln PLN

Ponad 10 milionów wyniesie inwestycja tarnowskiej firmy Pajor Technology. Spółka skorzystała z decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowy zakład produkcyjny zostanie wybudowany w Tarnowie. Dzięki temu powstanie przestrzeń produkcyjna o odpowiedniej powierzchni dla dużych projektów, z możliwością zwiększenia jakości wyrobów poprzez internalizację obróbki wielkogabarytowej CNC. Umożliwi to też realizację kompleksowych projektów wymagających odpowiedniego zaplecza. W budynku znajdzie się również przestrzeń biurowo-techniczna. W ramach projektu powstanie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

Wydaliśmy już 6. decyzję dla przedsiębiorstwa inwestującego w Tarnowie. Ogromnie się z tego cieszymy, bo wsparcie rozwoju gospodarczego drugiego – co do wielkości w naszym regionie – miasta, ma dla KPT duże znaczenie. Pragnę podkreślić, że nasza współpraca z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego oraz Tarnowskim Klastrem Przemysłowym jest bardzo dobra, stąd takie efekty. Dodam, że ze względu na duże zainteresowanie firm inwestycjami w ramach PSI, rozważamy uruchomienie stałego punktu informacyjnego KPT. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z Panem Prezydentem Romanem Ciepielą. Przypomnę także, że w Tarnowie inwestuje się na specjalnych warunkach. Konieczne do poniesienia do uzyskania ulgi podatkowej nakłady inwestycyjne są tam dużo niższe. Warto skorzystać. – mówi Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym.

Pajor Technology Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2016 r. Zajmuje się obróbką maszynową, spawaniem konstrukcji stalowych, produkcją i montażem maszyn przemysłowych. Obecny zakład znajduje się w Okocimiu.

źródło: terenyinwestycyjne.info 

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje teren inwestycyjny pod Wrocławiem

WGN Wrocław Commercial pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego położonego niedaleko Wrocławia.

Teren będący przedmiotem sprzedaży jest idealny dla dewelopera pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinna. Działka mieści się w centralnej części Piecowic, w odległości 2 km od Kiełczowa,  8 km od Wrocławia, i 5 km od AOW.

Nieruchomość o powierzchni 1,1624 ha została podzielona na 29 działek o powierzchni od 300 m2 do 573 m2 wraz z komunikacją wewnętrzną. Teren jest uzbrojony ( woda, prąd, kanalizacja) – część działek, położone od strony ulicy Wrocławskiej, z położoną siecią wodociągową i kanalizacyjną. W otoczeniu znajdują się nowo wybudowane domy, komunikacja autobusem podmiejskim oraz PKS, szkoła, przedszkola, punkty handlowo-usługowe, przychodnia oraz ośrodek zdrowia.

Cena ofertowa nieruchomości wynosi 4 068 400 złotych

źródło: oferta 3081-31,  WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Wraca sprawa działki przy Chmielnej 70.

Nie pojawiły się okoliczności, które poddają w wątpliwość zasadność podtrzymywania aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi R., jeden z głównemu podejrzanych w śledztwach dot. warszawskich reprywatyzacji – podkreśliła we wtorek w komunikacie Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Wrocławska prokuratura wydała komunikat w związku z publikacją „Rzeczpospolitej”, pt. „Czy stracimy Chmielną”, która ukazała się w poniedziałek. „Rz” napisała m.in., że Jakub R. otrzymał odpowiedź od Ministerstwa Imigracji i Integracji Królestwa Danii, z której wynika, że pierwotny właściciel nieruchomości przy Chmielnej 70 nie był Duńczykiem.

„Odpowiedź z Danii kładzie nie tylko prokuratorskie oskarżenie, ale i wskazuje na to, że Warszawa będzie musiała oddać działkę nowym właścicielom” – podała „Rz”.

Hipotezy zawarte w artykule wrocławska prokuratura nazwała „nieprawdziwymi” w wydanym we wtorek komunikacie. „Nieprawdziwa jest hipoteza (…), zgodnie z którą w sprawie przeciwko Jakubowi R. dotyczącej reprywatyzacji działki przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie pojawiły się okoliczności, które poddają pod wątpliwość zasadność podtrzymywania aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi R. Tym samym nieprawdziwa jest również hipoteza tekstu dotycząca rzekomej konieczności powrotu działki przy Chmielnej 70 do kupców roszczeń” – napisała w komunikacie przesłanym PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka.

Prokurator przypomniała, że chodzi o Jana Henryka Holgera Martina, który zmarł w latach 50. XX w. „Spadkobiercy pana Martina odsprzedali swoje roszczenia do działki polskim kupcom roszczeń. Jakub R. jako wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu podjął decyzję o reprywatyzacji działki i przekazania jej handlarzom roszczeń” – tłumaczyła prok. Bylicka.

Wrocławscy śledczy uznali decyzję R. za bezprawną, ponieważ – jak wskazała prokurator – Jan Henryk Holger Martin, jako Duńczyk, uzyskał odszkodowanie w wysokości 37 tys. koron duńskich z tytułu układu indemnizacyjnego zawartego między Polską a Danią (tj. umowy międzynarodowej dotyczącej rekompensat za mienie utracone przez cudzoziemców wskutek nacjonalizacji lub wywłaszczenia w Polsce).

Według „Rz”, rzekomy brak obywatelstwa duńskiego Martina oznacza, że nie mógł on korzystać z układu indemnizacyjnego, a tym samym decyzja Jakuba R. nie była bezprawna.

„Argumentacja ta jest niezgodna z ustalonymi faktami, ponieważ Jan Henryk Holger Martin w postępowaniu indemnizacyjnym uzyskał pomoc konsularną od Danii, co jest jednoznaczne z uznaniem go za obywatela duńskiego. W postępowaniu karnym ustalono również, że posługiwał się dwoma duńskimi dokumentami tożsamości: paszportem oraz dowodem osobistym” – podkreśliła prokurator Bylicka.

Nie pojawiły się okoliczności, które poddają w wątpliwość zasadność podtrzymywania aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi R., jeden z głównemu podejrzanych w śledztwach dot. warszawskich reprywatyzacji – podkreśliła we wtorek w komunikacie Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Dodała, że obywatelstwo duńskie Martina zostało też potwierdzone w toku postępowania, które toczyło się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd ten wyrokiem z 14 czerwca 2018 r. oddalił skargę handlarzy roszczeń na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa działki przy ulicy Chmielnej 70 – podała prokuratura.

Zdaniem wrocławskich śledczych, Urząd Miasta st. Warszawy wiedział o przyznaniu Martinowi rekompensaty jeszcze przed 2016 r., czyli przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej.

„Poza oskarżeniem o niezgodne z prawem podjęcie decyzji w zakresie wskazanej działki, Jakub R. został także oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowych w łącznej kwocie ponad 47 mln złotych za wydane decyzje reprywatyzacyjne, w tym 31 mln złotych za decyzję w sprawie działki przy ulicy Chmielnej 70, a nie – jak podał dziennik – 2,5 mln zł” – dodała prok. Bylicka.

źródło: PAP29

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny za 1 287 000 zł

Na sprzedaż super działka budowlana o powierzchni 3900 m2 w Tyńcu Małym możne zostać sprzedana łącznie z przylegającą do niej działką o powierzchni 2800 m2 (łącznie 6700 m2).

Oferowana nieruchomość jest oznaczona w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 25MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustalono następujące przeznaczenie:podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym; uzupełniające: usługi z zakresu finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty,obsługi firm i klienta,usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej.

Dla usług, obowiązują następujące ustalenia:dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych, obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu,wibracji, emisji zanieczyszczeń,uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

Cena ofertowa:1 287 000 zł

zródło: oferta WGN SG010-997

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje grunt inwestycyjne we Wrocławiu za 2 852 280 zł

Do sprzedania działka budowlano-rolna położona we Wrocławiu w obrębie osiedla Opatowice.

Działka objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, w części – ok. 6 700 mkw przeznaczona już pod zabudowę jednorodzinną, w pozostałej części jest to teren rolny.

Cena ofertowa:2 852 280 zł

Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Opatowickiej. Teren zabudowy jednorodzinny opisany planem jako 31M, teren rolny- 32 RP, przez działkę przebiega linia energetyczna 20 kV.

W przyszłości teren może zostać przekształcony w trakcyjną dzielnicę willową. Już teraz na posesjach sąsiednich posadowiona jest zabudowa willowa , rezydencjonalna. W bliskiej odległości odrestaurowany pałac wykorzystywany pod działalność biurowo-konferencyjną. Okolica wokół spokojna, dobry dojazd do centrum miasta i do obwodnicy AOW.

więcej szczegółów: Grunt rolny na sprzedaż Wrocław, Opatowice

źródło: oferta WGN.pl

Print Friendly, PDF & Email

Nowe możliwości SEGRO na większej działce w Poznaniu

SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki powiększył się o blisko 7 ha, zyskując potencjał rozbudowy do ponad 210 000 m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Wszystko za sprawą nabycia przez SEGRO nowego gruntu, na terenie którego już wkrótce powstanie kolejny obiekt magazynowy, a w nim dodatkowa powierzchnia dedykowana obecnemu klientowi – Arjo Polska.

Na nowej działce w Komornikach, SEGRO dostarczy około 28 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej, która będzie dostosowana do potrzeb klientów reprezentujących różne branże. Obecnie, na podstawie dwóch umów typu pre-let deweloper rozpoczyna budowę pierwszej fazy planowanej inwestycji o wielkości 11 350 m2. Jednym z sygnatariuszy umowy jest firma Arjo Polska, która już od wielu lat prowadzi na powierzchni ponad 20 000 m2 działalność w obrębie tego samego parku SEGRO. Arjo to międzynarodowy dostawca zaawansowanego sprzętu medycznego, wpływającego na poprawę jakości życia i zdrowia osób o ograniczonej mobilności oraz w podeszłym wieku, w nowo powstającym budynku wynajmie dodatkowo ponad 7 700 m2 powierzchni magazynowej.

Umiejscowienie naszej działalności produkcyjno-magazynowej na terenie SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki oraz dalsza ekspansja w tej samej lokalizacji są podyktowane m.in. atrakcyjnym położeniem parku, bliskością najważniejszych szlaków komunikacyjnych, jak również świetną obsługą ze strony SEGRO, które nie tylko buduje nasze przestrzenie biznesowe, ale również nimi zarządza. Jesteśmy pewni, że podobnie jak dotychczas, będziemy mogli z tego miejsca nie tylko usprawniać nasze procesy logistyczne, ale także umacniać swoją pozycję zarówno w Polsce, jak i w Europie Centralnej – mówi Bartłomiej Kornaszewski, Dyrektor Generalny Arjo Polska.

Podobnie jak pozostałe obiekty SEGRO, nowy projekt zostanie poddany certyfikacji BREEAM, co jest gwarantem wysokiej jakości zarówno samego wykonania, jak i ergonomiczności podczas eksploatacji budynku. SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki to obecnie powierzchnia 181,600 m2 na 47,6 ha gruntu. Park jest w pełni wynajęty.

Jesteśmy dumni, iż proces zakupu działki w Komornikach zakończył się sukcesem. Dzięki temu poszerzamy portfel nieruchomości SEGRO w Poznaniu w tej doskonałej lokalizacji, którą cechuje bliskość najważniejszych węzłów komunikacyjnych, dobra infrastruktura drogowa oraz zasobność rynków lokalnych. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób zapewniamy naszym obecnym i nowym klientom odpowiednie warunki pracy oraz perspektywy rozwoju – mówi Bartosz Michalski, Dyrektor Dewelopmentu SEGRO.

SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki położony jest w bliskiej odległości od Poznania (10 km). Obiekty są usytuowane w okolicy węzła komunikacyjnego Komorniki – przy przecięciu autostrady A2 Moskwa-Berlin oraz drogi krajowej nr 5 z Poznania do Wrocławia. Gwarantuje to doskonałe połączenie z innymi regionami Polski oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Firma ALDI szuka działek pod kolejne inwestycje

ALDI z nową strategią marketingowąod 2019 roku umacnia rozpoznawalność marki i zwiększa zapotrzebowanie rynkowe konsumentów na nowe sklepy w Polsce. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa sieć kontynuuje działania związane z rozwojem marki.

Zmiana głównego hasła reklamowego ALDI, start największej dotychczas dla sieci kampanii marketingowej w kraju, obecność w Social Mediach, 6 nowych otwarć oraz utworzenie nowych biur regionalnych w Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Szczecinie to najważniejsze wydarzenia 2019roku. Po przejściowym wstrzymaniu otwarć z powodu wybuchu pandemii koronawirusa sieć powraca do swoich planów i zapowiada nawet trzykrotny wzrost otwieranych sklepów do końca 2022 roku. Pod swoje inwestycje ALDI szuka działek i lokali o minimalnej powierzchni 800 m2.

Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę. Niezmiennie w ich doborze kierujemy się precyzyjnie dobranymi lokalizacjami ze szczególną dbałością o komfort i doświadczenia zakupowe naszych klientów – podsumowuje Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce.

Lokalizacja to bardzo ważny czynnik wyboru sklepu na codzienne zakupy. Dotychczas ALDI szukało działek lub nieruchomości w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski, a więc w województwach, w których już zaznaczyło swoją obecność i marka ALDI została dobrze przyjęta przez klientów. Dzięki stale wzmacnianej kadrze personalnej, która liczy już kilkadziesiąt osób oraz nowym, regionalnym biurom ekspansji w 8 miastach Polski, ALDI od początku 2020 r. swoją ekspansję prowadzi praktycznie na terenie całej Polski.

Wewnętrzne badania firmy pokazują, że zmiana formatu ALDI została zauważona i dobrze oceniona przez 97% klientów, którzy chętniej wybierają sklep ALDI na codzienne zakupy. Przed wybuchem pandemii koronawirusa zwiększona była częstotliwość odwiedzin w sklepach, klienci częściej polecali też swoje ulubione produkty z oferty ALDI kolejnym osobom. Planowane inwestycje mają ułatwić klientom dostęp do oferty ALDI –Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce.

ALDI aktualnie posiada w Polsce 141 sklepów. W minionym roku otwartych zostało 6, zaś od stycznia sieć otworzyła 4 nowe sklepy. Oprawa jaka towarzyszyła otwarciom przed wybuchem pandemii to festiwale grillowe, atrakcje dla rodzin z dziećmi i dedykowane promocje.

ALDI to międzynarodowa sieć dyskontów posiadająca głównie na zachodzie i południu Polski 141 sklepów i zatrudniająca niemal 3000 pracowników. Jest jedną z wiodących firm handlowych w Europie, a według raportu Global Powers of Retailing 2019 firmy Deloitte utrzymuje też swoją pozycję jednego z 10 największych detalistów na świecie. Strategia ALDI to wyselekcjonowany asortyment wysokiej jakości w dobrej cenie. Oprócz tego spółka stawia na długotrwałe, sprawiedliwe i niezawodne relacje handlowe z dostawcami oraz spełnianie wymogów firmy odpowiedzialnej społecznie. Nowe hasło marki brzmi „Raz ALDI, zawsze ALDI”, bo po ulubione produkty chętnie się wraca.

źródło: mat.prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Indyjski koncern wybuduje zakład w „Dworzysku” – nowi inwestorzy, nowe możliwości

Roha to kolejna nowoczesna firma, która postanowiła zainwestować na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zarządzanym przez Starostwo Powiatowe. W nowym zakładzie wytwarzane będą komponenty potrzebne w branży chemicznej.

Zakład wybudowany będzie na dwóch działkach o powierzchni – w sumie – 1,178 ha. Zostanie w nim uruchomionych 8 linii produkcyjnych. Wartość inwestycji – ponad 33 mln zł. Zakończenie budowy zakładu planowane jest na koniec grudnia 2020 r. Pracę znajdzie tutaj ok. 30 fachowców, w tym m.in. technolodzy, pracownicy produkcyjni oraz pracownicy działu sprzedaży i marketingu.

Roha współpracuje z wieloma partnerami technologicznymi w celu opracowywania nowych, innowacyjnych produktów. Produkty te stosowane są m.in. w żywności, napojach, karmach dla zwierząt, kosmetykach. Posiadają także inne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu takich jak produkcja tworzyw sztucznych, farb, artykułów gospodarstwa domowego.

Pojawienie się tego rodzaju międzynarodowej firmy na naszym rynku znacząco przyczynia się do wzmocnienia i zróżnicowania lokalnej gospodarki. Nowi inwestorzy, którzy dostrzegają niepodważalne zalety „Dworzyska”, są dowodem na to, że nasz powiat i region staje coraz bardziej atrakcyjny, również dla zagranicznego kapitału – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Rozwój inteligentnych specjalizacji

Roha istnieje od 1972 r. Siedziba znajduje się w Indiach, w mieście Roha. Firma posiada biura zagraniczne w 23 krajach. Centra produkcyjne znajdują się w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, RPA, Wietnamie, Indonezji, Tajlandii, Chinach, Egipcie i Meksyku. Sprzedaż produktów skierowana jest do 55 krajów na świecie.

Technologiczne i handlowe możliwości Rohy będą teraz mogły być pożytkowane również na lokalnym, podkarpackim rynku.

Planowana w „Dworzysku” inwestycja Rohy wpisuje się w rozwój „inteligentnych specjalizacji” woj. Podkarpackiego. Firma zapewnia bowiem, że – na przykład – kolejnym etapem inwestycji będzie wybudowanie przez nią centrum badawczo-rozwojowego z laboratoriami, które powstanie we współpracy z Politechniką Rzeszowską – mówi – Waldemar Pijar, sekretarz Starostwa Powiatowego, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów – Dworzysko”.

To ważne, ponieważ jednym z walorów firm, które na terenie PNT „Rzeszów-Dworzysko” chcą tworzyć nowe miejsca pracy jest zapewnienie, że ich działalność gospodarcza ma nowatorski charakter. Zasadą przyjętą podczas naboru i selekcji przyszłych inwestorów jest bowiem uzyskanie przez nich pozytywnej opinii ośrodka badawczo – rozwojowego lub naukowego w zakresie innowacyjności przedsięwzięcia.

PNT „Rzeszów – Dworzysko” to atrakcyjny 17 o pow. 83,42 ha. Jest w pełni uzbrojony, znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy -Polska- Ukraina. Do tej pory zainwestowało na tym terenie 18 przedsiębiorstw. Docelowo, pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.

mat.pras.

Print Friendly, PDF & Email

Trei Real Estate Poland sfinalizował zakup 5,5 ha gruntu

Inwestycja dewelopera Trei Real Estate Poland zakłada rekultywację postindustrialnej działki w Szczecinie i budowę czterech budynków handlowych, w tym Vendo Parku.

Zakupiona działka przy ul. Polickiej to tereny, gdzie za czasów poprzedniego ustroju działała tzw. „fabryka domów”, czyli zakład zajmujący się produkcją prefabrykatów do budowy osiedli z wielkiej płyty. Inwestycja Trei, obecnie na etapie planowania i projektowania, przywróci użyteczność zdegradowanym terenom, poszerzając ofertę handlową szczecińskiego osiedla Stołczyn o park handlowy sieci Vendo Park, supermarket typu DIY oraz dyskont spożywczy.

Jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, warunków przyłączeniowych i prac nad projektem budowlanym. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy uzyskać pozwolenie na budowę Vendo Parku i dyskontu spożywczego oraz rozpocząć proces ich realizacji. Wierzymy, że rekultywacja zakupionego przez nas terenu wpłynie na dalszy rozwój tej części miasta i poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców – mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Za projekt inwestycji Trei w Szczecinie odpowiada pracownia architektury Tues.

źródło: mat. prasowe
Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny za 3 972 400 zł

Odział WGN Wrocław Commercial wystawił na sprzedaż atrakcyjny grunt inwestycyjny położony w  Grodzisku Wielkopolskim.

Działka o powierzchni  9 931 mkw znajduje się przy trasie krajowej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki zagospodarowane przez stację paliw, sieciowy market halowy oraz motel. W dalszej odległości przy drodze krajowej ulokowane są liczne zakłady produkcyjne i usługowe. Działka wchodzi w skład terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona pod działalność gospodarczą. Do przedmiotowej działki doprowadzony bezkolizyjny dojazd z oświetleniem punktowym . Działka z dostępem do mediów (woda, prąd, kanalizacja ).

Cena ofertowa: 3 972 400 zł

źródło: oferta WGN.pl – SG010-2586

 

Print Friendly, PDF & Email

Aurec Home zakupił działkę w Ursusie pod budowę osiedla

Aurec Home sfinalizował zakup ponad 2,5 ha działki przy ulicy Dyrekcyjnej w Ursusie, gdzie planuje wybudować około 800 mieszkań, ale także lokale handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Działka nabyta przez Aurec Home ma unikalne wartości. W miejscu, gdzie deweloper zamierza budować osiedle, znajdują się, pozostające pod ochroną konserwatora zabytków, fragmenty dawnej fabryki „Ursus”. Aurec Home zamierza włączyć je w planowaną zabudowę mieszkaniową, co będzie dużym przedsięwzięciem, ale dzięki czemu zostanie zachowana cząstka historii tego miejsca.

Na budowę nowego osiedla wybraliśmy Ursus, ponieważ jest to bardzo silnie rozwijający się rejon Warszawy, który przyciąga młodych mieszkańców, głównie ze względu na dogodny dojazd do pracy czy centrum miasta oraz bliską odległość do przestrzeni rekreacyjnej, usługowej i handlowej – twierdzi Shraga Weisman, prezes i współwłaściciel Aurec Home.

Budowa osiedla będzie podzielona na pięć etapów i rozpocznie się pod koniec 2020 r. Budynki mieszkalne będą miały 6 – 7 kondygnacji, a mieszkania od 35 do 100 m2.

Projekt kierujemy przede wszystkim do młodych małżonków, singli, jak i par spodziewających się nowych członków rodziny. Cenowo będzie się wpisywał w ekonomiczny segment rynku, ale przy zachowaniu charakterystycznych dla naszej firmy takich elementów inwestycji, jak wysoka jakość mieszkań, dbałość o części wspólne oraz udogodnienia dla mieszkańców – mówi Shraga Weisman, prezes i współwłaściciel Aurec Home.

Osiedle Aurec Home będzie wyposażone w inteligentne technologie i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Deweloper zapowiada zastosowanie przyjaznych środowisku materiałów budowlanych, zagospodarowanie przestrzeni wspólnej tak, by sprzyjała budowaniu więzi społecznych. Będzie to wyjątkowy i wyróżniający się projekt, który wzbogaci widok okolicy. Jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych inwestycji w dzielnicy Ursus, która łączy dostępność mieszkania z produktem deweloperskim w stylu premium.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Gdzie szukać najlepszych gruntów inwestycyjnych?

Na rynku w dalszym ciągu znajduje się spora liczba gruntów inwestycyjnych na sprzedaż. Należy jednak zaznaczyć, że tych, które przez inwestorów uważane są za bardzo atrakcyjne, stale ubywa. Deweloperzy coraz częściej decydują się na budowanie portfela gruntów pod inwestycje, aby mieć je w zapasie.

Corocznie ubywa atrakcyjnych gruntów pod inwestycje komercyjne. Deweloperzy mając to na uwadze, kupują większą niż aktualnie potrzebują ilość działek inwestycyjnych, ale mieć je w zapasie na kolejne projekty.

Deweloperzy poszukują działek spełniających konkretne, często wyśrubowane kryteria. Dla jednych atrakcyjny będzie grunt inwestycyjny zlokalizowany przy nowo budowanych trasach szybkiego ruchulub autostradach. Dla innych bardziej cenna będzie działka pod inwestycję, która mieści się poza granicami miasta lub w skrajnych miejskich lokalizacjach. Tego typu grunty mają zazwyczaj niższą cenę. Czasami lokalizacja działki z dala od miasta jest wręcz pożądana przez dewelopera.

Ceny działek pod inwestycje komercyjne w Polsce

Jeśli chodzi o wysokość cen gruntów, to w dalszym ciągu najwyższe stawki winduje Warszawa oraz jej okolice. Niemniej w innych dużych miastach regionalnych można zaobserwować stały wzrost cen, jednak jest on nieznaczny. Warto przy tym zaznaczyć, że czasami pozornie nieatrakcyjne lokalizacje potrafią cechować się wysoką ceną gruntów.
Tendencję rynkową bardzo dobrze obrazują oferty dostępne w bazie Agencji Nieruchomości WGN. Niekiedy cena za metr kwadratowy działki komercyjnej zlokalizowanej w mniejszej miejscowości jest znacznie wyższa, niż np. w stolicy kraju lub innym dużym mieście regionalnym.

Wybór odpowiedniego gruntu pod inwestycję

Wybór odpowiedniej działki pod inwestycję stanowi fundamentalną kwestię dla dewelopera.
Inwestorzy, którzy mają w planach projekty biurowe, handlowe lub mieszkaniowe, częściej decydują się na zakup działek w dużych miastach – często im bliżej centrum lub prestiżowej lokalizacji, tym lepiej.

W przypadku magazynów, hal, centrów logistycznych itp., deweloperzy częściej poszukują skrajnych lokalizacji, obrzeży miast. Uwagę deweloperów często przyciągają również Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Specjalne Strefy Ekonomiczne atrakcyjną opcją dla inwestorów

W Polsce znajduje się obecnie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Są to wyodrębnione administracyjnie terytoria kraju, na których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na preferencyjnych zasadach. Jednymi z plusów jest możliwość otrzymania przez przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych pomocy publicznej oraz zwolnienie z podatku dochodowego CIT albo PIT od dochodu .
Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonowały na terenie kraju do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to obszary na terenie kraju, które zostały wyodrębnione administracyjnie. Początkowo limit obszaru wszystkich stref wynosił 12 tys. ha, obecnie jest to 25 tys. ha.

Ceny gruntów inwestycyjnych w Polsce

Przykładowe oferty gruntów inwestycyjnych w ofercie Grupy WGN:

– działka inwestycyjna w Jeleniej Górze:
przedmiotowa działka położona jest przy głównej trasie Jelenia Góra – Karpacz. Teren nadaje się doskonale pod inwestycję mieszkaniową lub komercyjną. Z działki rozpościera się piękny widok na Sudety i Śnieżkę. Grunt otoczony jest starym drzewostanem i górami. Działka o powierzchni 21,63 ha to teren o kształcie zbliżonym do kwadratu.
Działka przeznaczona w WPZP pod:
– zabudowę usługowo – mieszkaniową z zielenią towarzyszącą w tym zabudowę rezydencjonalną,
– zabudowę turystyczno – sportową.
Cena działki wynosi 6 000 000 złotych, co daje kwotę rzędu 29 złotych za metr kwadratowy gruntu.

– działka inwestycyjna w Łowiczu Wałeckim:
przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w Łowiczu Wałeckim o powierzchni 20 ha. Działka znajduje się w jednym z najlepszych, pod względem komunikacyjnym i logistycznym, miejsc w powiecie wałeckim bezpośrednio przy drodze krajowej nr.10.
Grunt może zostać przeznaczony na:
– centrum produkcyjno-magazynowe,
– skład materiałów budowlanych lub opałowych.
Ponadto istnieje możliwość podziału gruntu. Cena działki wynosi 700 000 złotych, co daje cenę 4 złotych za metr kwadratowy nieruchomości.

– działka inwestycyjna w Gorzowie Wielkopolskim:
przedmiotem sprzedaży jest działka przemysłowa. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 40000 metrów kw. Działka mieści się w bardzo dobrej – pod kątem logistycznym oraz komunikacyjnym – lokalizacji. Grunt położony w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jest doskonale skomunikowany z drogą krajową S3.
Grunt z przeznaczeniem na:
-centrum produkcyjno-magazynowe,
-skład materiałów budowlanych albo opałowych.
Działka posiada wszystkie media, istnieje ponadto możliwość jej podziału.

Na podstawie prezentowanych powyżej przykładów można zauważyć, że ceny za działki inwestycyjne na terenie naszego kraju są zróżnicowane. Ostateczną wartość gruntów inwestycyjnych określa kilka czynników. Są to m.in. lokalizacja, przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), zabudowania na terenie gruntu, podpięte media itp.

 

źródło:  Komercja24.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

Kolejne tereny inwestycyjne gminy Świecie

Gmina Świecie planuje zakupić 4.2 ha terenu inwestycyjnego na terenie Vistula Park II za 1.2 mln. Podczas Sesji Rady Miasta rozgorzała dyskusja. Czy zakup kolejnej działki w tej lokalizacji jest słuszny?

Podczas Sesji Rady Miasta w Świeciu 28 maja, podjęto temat zmiany budżetu Gminy Świeciu. Dodatkowe 1.2 mln złotych gmina chce przeznaczyć na zakup terenu inwestycyjnego o wielkości 4.2 ha w Vistula Park II. Radni wyrazili wątpliwości dotyczące tej inwestycji.

Obawiam się, że zaprzepaścimy możliwość kupienia dużo lepszego terenu inwestycyjnego w okolicach węzła S5 w Sartowicach, niedaleko węzła autostradowego A1 – mówił Dariusz Woźniak, radny Nasze Świecia Razem. – Uważam, że jest to dużo lepsza lokalizacja, co potwierdza przykład gminy Dragacz, która ma blisko 100 ha w okolicach węzła autostradowego A1. Mają inwestorów na 20 ha, na kolejne 70 się zapowiada, ponieważ jest to dobra lokalizacja. Czy inwestując w teren Vistula Park II nie zahamujemy inwestycji w potencjalnie lepszej lokalizacji? – kontynuował. Prawdopodobnie za dwa lata droga S5 zostanie oddana do użytku i pojawią się zainteresowani przedsiębiorcy.

Zasadny jest zakup 4 ha terenu inwestycyjnego na terenie Vistula Park II, ponieważ odbieram telefony z pytaniami czy mamy działki o powierzchni powyżej 2 ha – mówiła Monika Budzowska, kierownik Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. – Zainteresowani są nie tylko przedsiębiorcy z Polski, ale także zza granicy. Jest wolna działka 1.7 ha, ale zainteresowanie jest działką 2 – 3 ha – informowała. Radny Woźniak przyznał rację, że gmina dysponuje zbyt małymi działkami, bo inwestorzy chcą większych terenów. Wyraził zadowolenie, że gmina inwestować będzie też w Sartowice, że nie zablokuje to zakupu terenów w tamtej lokalizacji.

Adam Kufel mówił, że wykorzystane jest zaledwie 40 proc dotychczasowego areału terenu Vistuli Park II. Czy inwestor nie może wykupić kilku działek i ich scalić? Skoro nie wykorzystane jest 15 ha terenu Vistuli, to teza, że nie dysponujemy dużymi areałami jest nieprawdziwa – wątpił.

Największa działka jaką dysponujemy to 1.7 ha. Można jednak łączyć działki geodezyjne w działkę budowlaną uzyskując w ten sposób działkę ponad 2 ha – powiedział Wiesław Ratkowski, kierownik Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Świeciu. – Są jednak inwestorzy, którzy chcą kupić duże działki w 1 kawału. Jeśli nie kupimy tych ponad 4 ha to będziemy mieli inwestorów na 1 ha na 2 ha, ale tych dużych na 6 już nie – wyjaśnił.

Ostatecznie uchwała została przegłosowana. 17 radnych głosowało za, przeciw był Leszek Piotrowski, a Adam Kufel i Jerzy Klonowski wstrzymali się od głosu. Głosu nie oddał nieobecny Bogdan Tarach.

fot. świecie.eu

Print Friendly, PDF & Email

Nowe możliwości SEGRO na większej działce w Poznaniu.

SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki powiększył się o blisko 7 ha, zyskując  potencjał rozbudowy do ponad 210 000 m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Wszystko za sprawą nabycia przez SEGRO nowego gruntu, na terenie którego już wkrótce powstanie kolejny obiekt magazynowy, a w nim dodatkowa powierzchnia dedykowana obecnemu klientowi – Arjo Polska.

Na nowej działce w Komornikach, SEGRO dostarczy około 28 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej, która będzie dostosowana do potrzeb klientów reprezentujących różne branże. Obecnie, na podstawie dwóch umów typu pre-let deweloper rozpoczyna budowę pierwszej fazy planowanej inwestycji o wielkości 11 350 m2. Jednym z sygnatariuszy umowy jest firma Arjo Polska, która już od wielu lat prowadzi na powierzchni ponad 20 000 mdziałalność w obrębie tego samego parku SEGRO. Arjo to międzynarodowy dostawca zaawansowanego sprzętu medycznego, wpływającego na poprawę jakości życia i zdrowia osób o ograniczonej mobilności oraz w podeszłym wieku, w nowo powstającym budynku wynajmie dodatkowo ponad 7 700 m2 powierzchni magazynowej.

Umiejscowienie naszej działalności produkcyjno-magazynowej na terenie SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki oraz dalsza ekspansja w tej samej lokalizacji są podyktowane m.in. atrakcyjnym położeniem parku, bliskością najważniejszych szlaków komunikacyjnych, jak również świetną obsługą ze strony SEGRO, które nie tylko buduje nasze przestrzenie biznesowe, ale również nimi zarządza. Jesteśmy pewni, że podobnie jak dotychczas, będziemy mogli z tego miejsca nie tylko usprawniać nasze procesy logistyczne, ale także umacniać swoją pozycję zarówno w Polsce, jak i w Europie Centralnej – mówi Bartłomiej Kornaszewski, Dyrektor Generalny Arjo Polska.

Podobnie jak pozostałe obiekty SEGRO, nowy projekt zostanie poddany certyfikacji BREEAM, co jest gwarantem wysokiej jakości zarówno samego wykonania, jak i ergonomiczności podczas eksploatacji budynku. SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki to obecnie powierzchnia 181,600 m2 na 47,6 ha gruntu. Park jest w pełni wynajęty.

– Jesteśmy dumni, iż proces zakupu działki w Komornikach zakończył się sukcesem. Dzięki temu poszerzamy portfel nieruchomości SEGRO w Poznaniu w tej doskonałej lokalizacji, którą cechuje bliskość najważniejszych węzłów komunikacyjnych, dobra infrastruktura drogowa oraz zasobność rynków lokalnych. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób zapewniamy naszym obecnym i nowym klientom odpowiednie warunki pracy oraz perspektywy rozwoju – mówi Bartosz Michalski, Dyrektor Dewelopmentu SEGRO.03

SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki położony jest w bliskiej odległości od Poznania (10 km). Obiekty są usytuowane w okolicy węzła komunikacyjnego Komorniki – przy przecięciu autostrady A2 Moskwa-Berlin oraz drogi krajowej nr 5 z Poznania do Wrocławia. Gwarantuje to doskonałe połączenie z innymi regionami Polski oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny za 7 230 000 zł.

Biuro WGN w Łodzi wystawił na sprzedaż grunt inwestycyjny położony w Jarostach gm.Moszczenica. 

Nieruchomość składa się z dwóch działek o powierzchniach 1,9ha i 3ha. Działkę o powierzchni 7400m2, która oddziela w/wym działki można dokupić. Nieruchomość jest położona w obszarze objętym mpzp i ma oznaczenie TAG(tereny aktywizacji gospodarczej). Media: prąd, wodociąg, gaz. Dojazd do działek drogą asfaltową.

Cena ofertowa: 7 230 000 zł

źródło: oferta WGN – SG122-2167

Print Friendly, PDF & Email

Szukasz kredytu na zakup działki budowlanej? Sprawdź szczegóły.

Jak pokazują analizy firmy Expander Advisors, w lutym ceny mieszkań w największych polskich miastach biły kolejne rekordy. W porównaniu do sytuacji sprzed roku, ceny ofertowe wzrosły średnio aż o 16 proc., co zniechęca część potencjalnych nabywców.

Coraz więcej osób porzuca marzenie o posiadaniu własnego M. na rzecz wybudowania domu (co w wielu przypadkach okazuje się tańszą opcją), również dlatego, by uciec z zatłoczonych centrów miast i zamieszkać na „uboczu”. Dane zebrane przez Związek Firm Pośrednictwa Finansowego pokazują, że Polacy nadal chętnie finansują takie inwestycje dzięki kredytom hipotecznym[1], mimo że banki od dłuższego czasu wprowadzają podwyżki marż[2]. Mało jednak osób wie, że taki kredyt możemy zaciągnąć również wtedy, gdy interesuje nas zakup działki budowlanej, na której dopiero ma stanąć nieruchomość. Czym się różni od tego zaciąganego na zakup lokum i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze na kupno działki? Na te pytania odpowiada Expander.

Dla kogo kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej?

Banki coraz bardziej ograniczają dostępność kredytów hipotecznych, a sytuacja epidemiologiczna, w której znalazła się również Polska, może sprawić, że w efekcie pogorszenia się zdolności kredytowej, część osób będzie mieć problem z otrzymaniem pieniędzy na kupno nieruchomości. Dla nich tańszym i bardziej dostępnym rozwiązaniem może okazać się samodzielna budowa domu i wcześniejsze staranie się o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej. Zresztą, nie musimy od razu rozpoczynać budowy. Kupno ziemi możemy potraktować jako inwestycję w przyszłość naszą lub naszych dzieci, lub po prostu sprzedać grunt po kilku latach z zyskiem. Jeżeli mamy upatrzoną działkę w atrakcyjnej lokalizacji i jesteśmy zainteresowani jej nabyciem, warto sprawdzić, co trzeba wiedzieć, zanim złożymy wniosek o kredyt.

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną i dom: to samo czy dwa różne kredyty?

Pod pewnymi względami warunki starania się o popularny kredyt hipoteczny na zakup własnego M. i zakup działki wyglądają podobnie, jednak między tymi produktami można wymienić znaczące różnice.

Gdy będziemy starać się o kredyt hipoteczny na zakup działki, tak samo, jak w przypadku tego, który pozwala sfinansować kupno mieszkania, bank sprawdza zdolność i historię kredytową przyszłego kredytobiorcy.

W pierwszym przypadku zostaną przeanalizowane dochody wnioskodawcy, miesięczne wydatki, to, jak sobie radzi z terminowym wywiązywaniem się ze zobowiązań finansowych, także z aktualną spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek. Może zdarzyć się również, że bank poprosi o pełny wyciąg z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie za pracę, a nawet o zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Kredytodawca sprawdzi również, jak wyglądała ta kwestia w przeszłości, czyli oceni historię kredytową.

Należy pamiętać, że osoby, które znajdują się na listach dłużników (Bank zweryfikuje bazy BIK, weźmie również pod uwagę listy dłużników widniejące np. w KRD, ERIF BIG), mają nikłe szanse na otrzymanie finansowania. Pamiętajmy również, że krótka historia kredytowa lub właściwie jej brak, również nie zadziała na korzyść wnioskodawcy, który w oczach banku po prostu będzie mało wiarygodnym kredytobiorcą – podpowiada Łukasz Bachorski, ekspert Expander Advisors.

Dla banku znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby starającej się o kredyt. Na ogół większe szanse na jego przyznanie mają osoby posiadające stałe źródło dochodów, umowę o pracę, co nie znaczy, że te, które pracują w oparciu o inny rodzaj zatrudnienia, nie mogą liczyć na przyznanie finansowania.

Na tym lista podobieństw się kończy. Co zatem należy wiedzieć, gdy planujemy zaciągnąć kredyt na zakup działki budowlanej?

Kupno działki na kredyt – wymagane dokumenty
Chociaż banki posiadają wewnętrzne regulacje i zasady, na podstawie których udzielają kredytów hipotecznych, to można być pewnym, że w każdym w nich będziemy musieli przedstawić informacje na temat działki, której zakup chcemy sfinansować na kredyt.

Przede wszystkim bank będzie chciał poznać status prawny działki, którą planujemy kupić. Dlatego przy wnioskowaniu o kredyt, należy przedstawić takie dokumenty jak: decyzja o warunkach zabudowaniu terenu lub zamienniki takiej informacji[3], wypis i wyrys z rejestru gruntów (lub kopia mapy ewidencyjnej).

Chodzi również o udowodnienie, że chcemy nabyć działkę budowlaną, ponieważ przy staraniu się o kredyt na działkę innego rodzaju, np. rolną, obowiązują jeszcze inne zasady, a w tym przypadku nie każdy może zostać kredytobiorcą – zaznacza Łukasz Bachorski, ekspert Expander Advisors.

Klasyfikacja w tym przypadku jest prosta – działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej, przyłącza do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz cieplnej, czyli powinna być gotowa pod budowę domu[4].

Ważne będzie również udokumentowanie historii działki i informacji o jej poprzednim właścicielu, czyli chodzi o dostarczenie bankowi odpisu Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej i aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności zbywającego działkę. To, o czym szczególnie powinien pamiętać przyszły kredytobiorca, to dołączenie do wniosku kredytowego umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu działki. Niektóre banki zamiennie do takiej umowy akceptują również oświadczenie zbywcy o zamiarze sprzedaży lub oświadczenie kupującego o zamiarze nabycia.

Wkład własny a zakup działki budowlanej

Kiedy staramy się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, powinniśmy być przygotowani na wniesienie wkładu własnego na poziomie 10-20 proc. A jak wygląda ta kwestia w przypadku kredytu udzielonego na zakup działki budowlanej? Tutaj wkład własny również obowiązuje, ale przyszły kredytobiorca musi dysponować większą sumą, bo bank prawdopodobnie zażąda wyższego wkładu własnego wynoszącego nawet 50 proc., chociaż na rynku nadal znajdziemy i takie oferty banków, które wymagają 10 proc.

Kredyt na działkę budowlaną – jakich zabezpieczeń wymaga bank?

W przypadku kredytu hipotecznego na zakup lokum sprawa jest prostsza, zabezpieczeniem spłaty kredytu jest samo mieszkanie czy też dom, a jak jest w przypadku zakupu działki budowlanej?

Banki są  świadome faktu, że dla wielu kredytobiorców, którymi w znacznej części są młode osoby, działka, którą chcą kupić na kredyt, jest w ogóle pierwszą nieruchomością kupowaną w ich życiu. Dlatego zabezpieczeniem kredytu może być również nieruchomość rodziców lub każdej innej osoby, jeżeli tylko zgodzi się zostać poręczycielem.

Jak dostać kredyt hipoteczny na działkę, czyli skorzystaj z pomocy pośrednika finansowego

Oferta kredytów dostępna na rynku jest bardzo zróżnicowana. Dlatego najlepiej nie ograniczać się do jednego czy dwóch banków. Starając się o kredyt, którym sfinansujemy swoje marzenia o posiadaniu własnego domu, warto udać się najpierw po poradę do pośrednika finansowego. Taki ekspert nie tylko posiada pełną wiedzę na temat aktualnej oferty banków, ale również pomoże nam wybrać kredyt, który będzie dopasowany do naszej sytuacji i możliwości finansowych.

Kredytobiorcy nierzadko są zdziwieni tym, że dopiero np. w trzecim banku z kolei otrzymali finansowanie, a poprzednie odmówiły im przyznania kredytu. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim banki kierują się własnymi kryteriami oceny zdolności kredytowej konsumentów. Wymagają również różnych form zabezpieczeń spłaty zobowiązania, a niektóre warunki nie są po prostu do spełnienia przez część konsumentów. Dlatego, jeżeli jesteśmy zainteresowani kredytem hipotecznym, skorzystajmy z pomocy pośrednika finansowego.

Zaciąganie kredytu na zakup ziemi w czasie kryzysu – czy to dobry pomysł?

Zapewne wiele osób, które planowały budowę domu lub przynajmniej zakupić działkę budowlaną, zastanawia się, czy obecna sytuacja, to dobry moment na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup ziemi. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

Z jednej strony, po marcowej i kwietniowej obniżce stóp procentowych, mamy bardzo tanie kredyty hipoteczne. Z szacunków Expandera wynika, że rata kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat będzie aż o 170 zł niższa niż w lutym. Poza tym, w obecnej sytuacji można wynegocjować dużo korzystniejszą cenę niż jeszcze kilka miesięcy temu. Z drugiej strony, należy pamiętać, że kryzys może doprowadzić do wzrostu bezrobocia. Jeżeli jesteśmy w tej „szczęśliwej” grupie osób, która nie obawia się o swoją przyszłość i spadku dochodów, to warto rozważyć zakup działki i wnioskowanie o kredyt hipoteczny. Z powodu kryzysu negocjowanie atrakcyjnej ceny będzie bowiem ułatwione, a kredyt będzie rekordowo tani.

[1] Wartość nowych umów na kredyty hipoteczne zawartych przy udziale firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) od października do grudnia 2019 r. wyniosła ponad 7,96 mld zł. Jest to aż o 24 proc. więcej niż przed rokiem.
[2] Szczególnie dotyczy to kredytów z najniższym (10%), wkładem własnym.
[3] W grę wchodzą następujące zamienniki zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy przyjęte bez sprzeciwu (o ile nie straciły ważności), zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego potwierdzające jednocześnie, że dla terenu działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
[4] Warto jednak wiedzieć, że na etapie wydawania decyzji kredytowej, bank poza dostępem do drogi publicznej, nie weryfikuje wspomnianych przyłączy.

Źródło: Expander Advisors.

Print Friendly, PDF & Email

Hotel i pensjonaty będą mogły powstać na Babich Dołach

Zmiany w planie zagospodarowania pozwolą odmienić znajdujące się blisko morza tereny przy ul. Zielonej na Babich Dołach, które należą do Agencji Mienia Wojskowego. Zabudowa ma mieć charakter turystyczny, więc niewykluczone, że za parę lat stanie tu hotel lub pensjonaty.

Na realizację zamierzeń związanych z przeznaczeniem terenu zgodę musi wydać Rada Gminy Kosakowo. To na jej terenie znajdują się bowiem działki AMW. Przedstawiciele agencji informują, że w marcu 2019 roku złożyli wnioski do studium uwarunkowań i kierunków przestrzennych, a w lipcu podobne dokumenty o sporządzenie planu zagospodarowania.

Chcą, by na obszarze oddalonym od morza mogły powstać takie obiekty usługowe, jak m.in.: hotele, pensjonaty, restauracje, kawiarnie, kluby. Działka bliżej morza ma być przeznaczona na tereny zieleni urządzonej, rekreacji i sportu i plażę z kąpieliskiem wodnym.

Prace nad uchwaleniem nowego planu mają się zacząć w najbliższych miesiącach. Według zamierzeń uchwalenie nowego planu ma potrwać około roku. Parametry zabudowy będą ustalane w toku prac planistycznych.

źródło: trojmiasto.pl

Print Friendly, PDF & Email

7R inwestuje w inteligentne domy

7R, polski deweloper powierzchni magazynowych, wdraża nową technologię do zarządzania ryzykami dachów płaskich. Platforma „Inteligentny Dach”, opracowana przez firmę Sense Monitoring, pomaga zapobiega przeciążeniom dachu alarmując z wyprzedzeniem zarządcę budynku o potencjalnym niebezpieczeństwie.

7R zastosuje system w kompleksie logistycznym 7R Park Gdańsk II w Kowalach, gdzie docelowo monitorowany dach przykryje ponad 60 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Dachy płaskie nieruchomości przemysłowych i magazynowych narażone są na zmienne warunki atmosferyczne, takie jak ulewny deszcz czy grad. Aby móc w pełni wyeliminować zagrożenia wynikające z potencjalnych przeciążeń, firma Sense Monitoring opracowała narzędzie webowe, które łączy w sobie kluczowe funkcjonalności do zarządzania wielkopowierzchniowymi dachami.

Chcemy dostarczać naszym klientom najlepsze na rynku rozwiązania w zakresie utrzymania budynków wielkopowierzchniowych. W obecnych czasach, kiedy zmiany klimatyczne często wywołują gwałtowne zjawiska pogodowe, na znaczeniu przybiera możliwość zwinnego i zdalnego zarządzania nieruchomościami. Jesteśmy przekonani, że technologia firmy Sense Monitoring doskonale się sprawdzi. Dostęp do danych kluczowych dla bezpieczeństwa pracowników oraz zasobów materialnych składowanych w budynku zapewni naszym najemcom komfort w prowadzeniu codziennej działalności. My z kolei będziemy mogli zdalnie monitorować sytuację, aby reagować z wyprzedzeniem i efektywnie zarządzać całą siecią naszych budynków”, mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Platforma Inteligentny Dach to rozwiązanie PropTech odpowiadające na potrzeby nieruchomości magazynowych. Zbiera, analizuje i archiwizuje dane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W razie zagrożenia powiadamia użytkownika o konieczności podjęcia środków bezpieczeństwa w danym budynku.

Współpraca z 7R to kolejny krok w naszej strategii rozwoju upowszechnienia monitoringu konstrukcji dachu wśród największych deweloperów. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie, które tworzymy, staje się nowym standardem dla budynków wielkopowierzchniowych”, dodaje Tomasz Dudek, wiceprezes Sense Monitoring.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Dzięki pandemii działki zyskały na popularności.

Działki, domy, ale też większe niż dotychczas mieszkania – szczególnie z tarasami, ogródkami lub przynajmniej balkonami – te nieruchomości cieszyły się w kwietniu znacznie większą popularnością niż jeszcze w marcu.

Ograniczenia wprowadzone przy okazji epidemii, wpływają na to jakich nieruchomości szukają dziś Polacy.

Ruch na portalach z ogłoszeniami o chęci sprzedaży nieruchomości odradza się. Szczególnie pozytywne są dane za pierwszy tydzień maja, bo wydają się nawet sugerować powrót do poziomu sprzed epidemii. Oczywiście należy do tych informacji pochodzić z rezerwą. Mówimy przecież wciąż do wstępnych informacjach. Do tego od szukania informacji o mieszkaniach w internecie do podpisywania aktów notarialnych droga jest daleka. Nie można jednak tego symptomu odradzania się popytu zupełnie pominąć – szczególnie , że potwierdza go wiele źródeł (portale Otodom, Obido czy nieruchomości-online) czy bardziej globalnie – wyszukiwarka Google.

Rekreacja górą

Nie powinno ulegać przy tym wątpliwości, że epidemia wpływa na preferencje osób szukających nieruchomości. Co ciekawe, w niektórych kategoriach mamy nawet do czynienia nie tylko z odradzaniem się popytu, ale z najwyższym zainteresowaniem w historii. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości rekreacyjnych. I tak rekordy popularności biją w ostatnich tygodniach działki rekreacyjne i rodzinne ogródki działkowe. Rekordowym zainteresowaniem cieszą się też domki holenderskie, domki drewniane, przyczepy kempingowe czy kampery – wynika z danych zebranych przez HRE Investments. Słowem szukamy wszystkiego, co w czasie rządowych ograniczeń pozwoli nam zażyć więcej swobody i pozwoli na kontakt z naturą.

Mieszkanie? Najlepiej z ogródkiem lub tarasem

Wpływ epidemii na preferencje nabywców widać też w innych segmentach rynku nieruchomości. Polacy znacznie chętniej szukają domów na sprzedaż i gotowych na nie projektów. Zmiany w wyszukiwaniach widać też w segmencie mieszkań. Dane Otodom potwierdzają na przykład fakt, że po wybuchu epidemii szukamy większych powierzchni. W kwietniu najczęściej poszukiwaną minimalną wielkością lokalu było 60 metrów kwadratowych. Jeszcze miesiąc wcześniej dolna granica najczęściej wyszukiwanej powierzchni mieszkania była ustawiona na poziomie 40 metrów. Trend ten dotyczy też domów. Jeszcze w marcu najczęściej szukaliśmy budynków co najmniej 60-metrowych. Dziś najczęściej wpisywaną w wyszukiwarce powierzchnią minimalną jest 100 metrów kwadratowych.

Z najnowszych danych tego portalu wynika ponadto, że znacznie większą popularnością cieszą się obecnie mieszkania z ogródkami, tarasami lub przynajmniej balkonami. Trudno się temu dziwić skoro te udogodnienia potrafią niejednokrotnie dać wytchnienie bez konieczności zachowywania odstępu czy zakładania maseczek ochronnych. Mogą to doceniać szczególnie mieszkańcy miast.

Zmiany są bardzo dynamiczne. Od kwietnia do 5 maja popyt na mieszkania z ogródkami wzrósł bowiem aż o 60% względem liczby zapytań z marca br. Trochę większy wzrost zanotowały mieszkania z tarasami (63%). Odradzanie się popytu widać też w segmencie mieszkań z balkonami. Te były w ostatnim czasie (od 1 kwietnia do 5 maja) wyszukiwane o 19% częściej niż jeszcze w marcu – wynika z danych Otodom.

Zawsze te udogodnienia cieszyły się dużą popularnością podnosząc nawet o kilka – kilkanaście procent cenę nieruchomości. Dziś ten segment ma też szanse najszybciej wyjść z epidemicznego ochłodzenia. Choć trzeba pamiętać, że z dużym prawdopodobieństwem wraz z tym jak pozbywać się będziemy koronawirusa, będziemy też w większym stopniu wracać do starych przyzwyczajeń, a więc też dotychczasowych preferencji przy wyborze nieruchomości.

źródło: propertyjournal.pl

Print Friendly, PDF & Email

Bank ziemi programu Mieszkanie Plus się powiększy

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) został skierowany przez rząd do Sejmu. Celem nowelizacji jest przyspieszenie realizacji funkcjonującego obecnie programu Mieszkanie Plus.

Rządowy program Mieszkanie Plus zastąpił program Mieszkanie dla Młodych. Różnica pomiędzy programami jest znacząca, gdyż Mieszkanie dla Młodych było związane z możliwością zakupu mieszkania, natomiast funkcjonujący obecnie program Mieszkanie Plus wspiera rynek mieszkań na wynajem. Za dostępność mieszkań do wynajęcia w ramach inwestycji objętych programem odpowiada rząd oraz samorządy przy współpracy z deweloperami.

Program Mieszkanie Plus

Beneficjentami programu Mieszkanie Plus mogą zostać osoby, których dochody są za wysokie, aby mogły one starać się o przyznanie mieszkania komunalnego od gminy, ale równocześnie zbyt niskie, aby otrzymały w banku kredyt hipoteczny.
W ramach programu Mieszkanie Plus beneficjent może skorzystać z dwóch modeli. Pierwszym z nich jest wyłącznie wynajem mieszkania, bez możliwości uzyskania prawa własności lokalu. W drugim modelu najemca może przejąć mieszkanie na własność, jednak musi on liczyć się z dodatkową opłatą przez cały okres najmu. Proces przejęcia mieszkania na własność ma trwać od 15 do 30 lat.

Czym jest Krajowy Zasób Nieruchomości?

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to instytucja, która powstała na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Krajowy Zasób Nieruchomości działa na podstawie ustawy i statutu. Do najważniejszych zadań, jakie spoczywają na KZN jest m.in. gospodarowanie nieruchomościami, które wchodzą w skład jego zasobu oraz podejmowanie działań, które mają na celu realizację inwestycji o charakterze mieszkaniowym. KZN ma także przyczyniać się do rozwoju budownictwa czynszowego w Polsce. KRZ odpowiada też za realizację programu rządowego Mieszkanie Plus. Siedziba biura Krajowego Zasobu Nieruchomości mieści się w Warszawie. KZN składa się z trzech departamentów: Departamentu Organizacyjnego, Departamentu Transakcyjnego oraz Departamentu Technicznego.
Obecnie rolę Prezesa pełni Bartłomiej Druziński , który został powołany przez Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz w dniu 19 marca 2020 roku.

Nowelizacja ustawy – co ma na celu?

Projekt nowelizacji ustawy o KZN ma na celu przyspieszenie procesu realizacji inwestycji powstających w ramach rządowego programu. Głównym celem nowelizacji jest, aby proces pozyskiwania gruntów pod budowę nieruchomości mógł przebiegać sprawniej.
Krajowy Zasób Nieruchomości funkcjonuje na podstawie ustawy z września 2018 roku, która mówi o gromadzeniu nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Nieruchomości te mają być zarządzane w taki sposób, aby zwiększyła się na polskim rynku dostępność mieszkań do wynajęcia atrakcyjnych cenowo.

Budowa banku ziemi w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Na chwilę obecną założenia rządu odnośnie budowania banku ziemi KZN nie posuwają się na tyle szybko, jak szacowano. W zasobach Krajowego Zasobu Nieruchomości znajduje się obecnie około 1 tys. hektara gruntów budowlanych, na których może powstać około 60 tysięcy lokali mieszkalnych na wynajem. Gruntów jest w dalszym ciągu zbyt mało, aby rząd mógł realizować inwestycje w ramach programu „Mieszkanie Plus” w takim tempie, jakie początkowo zakładał.

Założenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Projekt nowelizacji ustawy o KZN złożony przez rząd do Sejmu zakłada, że spółki należące do Skarbu Państwa będą miały w obowiązku przekazywać cyklicznie wykaz nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wykazy takie mają obejmować nieruchomości, którymi spółki te gospodarują. W sytuacji, kiedy Krajowy Zasób Nieruchomości przejmie grunt od spółki, zapłaci jej kwotę, na jaką grunt ten zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego.
Rząd chce ponadto, aby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencja Mienia Wojskowego otrzymywały 90% udziału w dochodach, które byłyby uzyskiwane ze zbycia nieruchomości przejętych do Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Z obowiązku przekazywania gruntów do zasobu Krajowego Zasobu Nieruchomości mają być zwolnione Lasy Państwowe.

źródło: komercja24.pl

Print Friendly, PDF & Email

WGN sprzedaje atrakcyjny grunt inwestycyjny za 1 480 000 zł.

Biuro WGN w Kwidzynie pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnego gruntu pod inwestycję.

Przedmiotem sprzedaży jest działka inwestycyjna o powierzchni ok. 1,2 ha w bardzo dobrej lokalizacji, na wyjeździe z Kwidzyna w stronę Sztumu, Malborka, Gdańska (droga krajowa nr 55) oraz przy zjeździe na most prowadzący na autostradę A1.

Bardzo dużym atutem przedmiotowej nieruchomości są bardzo proinwestycyjne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową (w ok. 90%) publiczna droga dojazdowa (w ok. 10%). Grunt posiada możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC).

Cena ofertowa nieruchomości wynosi 1 480 000 złotych. 

źródło:   Oferta WGN: sygn. SG128-4730

 

Print Friendly, PDF & Email

Masz działkę? Budować czy czekać?

Ogromny zastój i wielka niewiadoma – właśnie z tymi dwoma wyzwaniami spotkali się polscy inwestorzy w związku z wybuchem pandemii i wprowadzeniem wielu obostrzeń. Czy jest to dobry moment na rozpoczęcie lub kontynuowanie budowy domu?

Na pewno! Szczególnie, że według wstępnych prognoz nawet do 2022 roku możemy na przemian doświadczać momentów kwarantanny oraz jej rozluźniania, a myśl o spędzeniu kolejnych okresów izolacji we własnym domu z ogrodem lub tarasem stanowi nadzieję, że łagodniej przetrwamy czas spędzony w zamknięciu.

Wiosna to czas inwestowania. W tym okresie można odnotować wzmożony ruch na placach budów zarówno obiektów deweloperskich, jak i nieruchomości prywatnych. Nadejście pandemii skutecznie opóźniło wiele planów. Czy warto zatem teraz zaczynać lub kontynuować budowę własnego domu?

Aktualną sytuację społeczno-gospodarczą można nazwać jednym z największych kryzysów, który spotkał współczesny świat. W branży budowlanej można wyodrębnić dwa problemy, które mogą blokować nowe inwestycje. Jak mówi Marek Sprengel, prezes firmy Awilux: – Pierwszym z nich jest niepewność i obawa o to, w którym kierunku rozwinie się obecna sytuacja. Głównie chodzi tu o osoby, które z powodu pandemii straciły pracę lub były zmuszone do zamknięcia lub zawieszenia swojego biznesu. Drugim problemem może być niestety usztywnienie banków, które zmieniają kryteria, a tym samym utrudniają otrzymanie kredytu. Budzi to niestety obawę przed tym, że te zaostrzenia kredytowe pozostaną z nami na dłużej, nawet po zakończeniu pandemii.

Dlaczego warto inwestować?

Pomimo kryzysu, aktualna sytuacja z wielu powodów jest także najlepszym momentem do inwestowania.

Podobnie jest z grą na giełdzie – należy kupować, kiedy sprzedają i sprzedawać, kiedy kupują. Działania wielu rządów skierowane na przekazywania ogromnych kwot na utrzymanie gospodarki mogą doprowadzić w niedalekiej przyszłości do galopującej inflacji, czyli do wzrostu cen – zarówno polskich, jak i zagranicznych towarów. Prywatni inwestorzy, posiadający oszczędności na budowę domu lub spełniający wymagania do przyznania kredytu, powinni właśnie teraz rozpocząć lub kontynuować budowę czy też modernizację własnych czterech kątów. Dodatkowym bonusem aktualnej sytuacji jest dostępność fachowców, m.in. z powodu powrotu wykwalifikowanej kadry z zagranicy, chętnej do działania w Polsce – mówi Marek Sprengel i podsumowuje: – Jest to zatem idealny moment do inwestowania – ponieważ spowodowany kryzysem wzrost cen nastąpi w perspektywie kolejnych miesięcy lub lat.

Czy budować? Budować!

Presja inflacyjna i kursy walutowe będą w dłuższym okresie mniej korzystne niż przed epidemią, stąd budowanie teraz będzie działało na korzyść inwestora. Dobre okna stanowią około 20% wartości stanu deweloperskiego dla domu jednorodzinnego, dlatego ich cena ma duży wpływ na koszt całej inwestycji. Jeśli zastanawialiśmy się nad wymianą stolarki lub budową domu od podstaw, jest to dobry moment do złożenia zamówień.

Firmy budowlane dostosowały swoje działania do warunków bezpiecznej sprzedaży i montażu w obecnie panujących obostrzeniach, dlatego osoby planujące kupno okien do nowych nie powinny się obawiać o przeprowadzenie tej czynności w okresie pandemii.

Wielu producentów okien w aktualnej sytuacji zaoferowało swoim klientom możliwość kontaktu online, samodzielnej konfiguracji i wstępnej wyceny. Uważam, że jest to jednak narzędzie głównie do rozeznania się osoby budującej lub modernizującej dom w ogólnej ofercie stolarki otworowej. Z moich doświadczeń wynika, że zakupu okien dokonuje się średnio od jednego do maksimum trzech razy w życiu, więc kupującym brakuje fachowej wiedzy na temat pomiaru, rozwiązań, montażu. Stąd bardzo ważne jest spotkanie na miejscu budowy w celu wykonania przez profesjonalistę potrzebnych pomiarów dotyczących wielkości i funkcji przeszkleń, a także spisania umowy. Należy tego dokonać przy zachowaniu dystansu społecznego oraz dostosowaniu się do obowiązujących przepisów – dodaje prezes firmy Awilux.

Aktualna sytuacja stanowi dobry moment do inwestowania w budowę domu nie tylko dlatego, że producenci posiadają wolne moce produkcyjne, sprzedawcy są dużo bardziej elastyczni, a fachowcy – bardziej dostępni. Decydując się teraz na zakup stolarki – za te same kwoty kupimy lepsze okna, niż na przykład za rok o tej porze.

źródło: mat. 13 prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Tarnowskie Góry uzbroiła ponad 6 ha gruntów

Tarnogórskie tereny inwestycyjne do końca tego roku zostaną udostępnione przedsiębiorcom. Zakupiona przez gminę 6,5 hektarowa działka przy ulicy Polnej została już uzbrojona, miasto kończy właśnie budowę drogi wewnętrznej na obszarze strefy.

Przetargi na sprzedaż działek ruszyć powinny w czerwcu, tak by móc przekazać tereny inwestorom do końca tego roku. – informuje Jarosław Wasążnik, kierownik miejskiego Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych w UM Tarnowskie Góry. – Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono obecnie cztery działki dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zależności od zainteresowania przedsiębiorców, może być to więcej, rzecz jasna mniejszych, działek. Bierzemy pod uwagę wyłącznie firmy przyjazne środowisku naturalnemu – dodaje Wasążnik.

„Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych” to projekt unijny, który zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni: 54 904,2 metrów kwadratowych (całkowita powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 62 398,1 metrów kwadratowych), znajdujących się przy ul. Polnej. Całkowita wartość zadania to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne to 9,5 mln zł.

Projekt obejmuje budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikami i oświetleniem otworzy dojazd do Lasowic z centrum miasta.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Panattoni zwiększa swoją obecność na Górnym Śląsku.

Deweloper właśnie nabył grunt w Czeladzi, gdzie już usytuował wiele swoich inwestycji. Budowa kolejnego centrum dystrybucyjnego – Panattoni Park Czeladź V, o powierzchni 36 500 m kw. rozpocznie się w bieżącym kwartale tego roku.

Panattoni Park Czeladź V powstanie we wschodniej części miasta, gdzie deweloper ulokował już wiele swoich wcześniejszych inwestycji, w tym ogłoszoną w marcu tego roku budowę obiektu BTS o powierzchni 67 000 m kw. dla znanego producenta odzieży i akcesoriów sportowych na sąsiednim terenie.

Śląsk jest najbardziej zaludnionym (4,7 mln mieszkańców) i zurbanizowanych obszarem w Polsce (380 mieszkańców/km kw.) oraz jednym z największych ośrodków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Stał się przez to jednym z kluczowych centrów logistycznych obsługujących klientów zarówno w samym regionie, jak i poza nim, w tym na terenie Krakowa (ok. 3,3 mln osób). Dzięki łatwemu dostępowi do kluczowych arterii komunikacyjnych, Śląsk zyskuje też na nowych trendach w logistyce jak rozwój e-commerce, czy konsolidacja i relokacja łańcucha dostaw i lekkich procesów przemysłowych z różnych lokalizacji w całym kraju. – wyjaśnia Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Panattoni Park Czeladź V będzie nowoczesnym obiektem klasy A o powierzchni 36 500 m kw., w tym blisko 2 700 m kw. przestrzeni biurowej. Obiekt zostanie też wyposażony w 107 doków. Jego budowa ruszy lada moment, a najemcy będą mogli się wprowadzić już pod koniec tego roku.

Park zlokalizowany będzie w strategicznej, wschodniej część Czeladzi, w sąsiedztwie węzła dróg krajowych nr 94 (Wrocław-Kraków) i nr 86 (Katowice-Łódź). Autostrada A4 położona jest od inwestycji ok. 12 km na południe a autostrada A1 – 15 km na zachód od parku. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach znajduje się w odległości zaledwie 20 km, lotnisko w Krakowie – 75 km, a w czeskiej Ostrawie – 120 km. Do parku możliwy jest dojazd komunikacją publiczną (tramwaj, autobus), co będzie sporym ułatwieniem dla przyszłych pracowników.

źródło: mat. prasowe

Print Friendly, PDF & Email