Budowa domu jednorodzinnego na działce budowlanej – o czym trzeba informować nadzór budowlany

Chociaż nie ważne, jak bardzo byśmy chcieli, to nadzoru budowlanego w trakcie budowy domu nie ominiemy. Warto zatem zawczasu zorientować się, jakie etapy budowy domu jednorodzinnego będziemy musieli do nadzoru zgłaszać.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest jednym z organów pierwszej instancji. To właśnie tutaj należy więc kierować wszystkie sprawy związane z nadzorem budowlanym. Wyjątek stanowią te sprawy, które zostały przypisane do kompetencji innych organów w przepisach prawa. Może się zdarzyć, że poszczególne przepisy prawa nie wskazują w sposób bezpośredni, do którego organu powinniśmy się zwrócić. W takich przypadkach automatycznie uznaje się, że organem właściwym będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego czuwa praktycznie nad każdym etapem budowy domu jednorodzinnego. Oznacza to, że nadzoruje proces budowy od rozpoczęcia prac, aż do ich zakończenia. Przeanalizujmy zatem, co trzeba zgłaszać do nadzoru budowlanego na poszczególnych etapach prac.

140

W pierwszej kolejności skontaktujemy się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, kiedy będziemy już w posiadaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Do nadzoru budowlanego należy zgłosić zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych. Co ważne, należy je złożyć jeszcze przez rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych. Zawiadomienie takie powinno zostać złożone co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przystąpienia do budowy. Ponadto, poza nadzorem budowlanym, pismo takie powinniśmy skierować również do projektanta, który prowadzi nadzór nad realizacją etapów budowy. Do zawiadomienia należy dołączyć również wymagane dokumenty. W przypadku budowania domu jednorodzinnego nie będzie ich wiele. Zazwyczaj wystarczy jeden załącznik. Będzie to z całą pewnością oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu stanowiska i podjęciu się kierowania etapem budowy.

Złożenie powyższego zawiadomienia w terminie jest bardzo istotne. W przeciwnym wypadku, kiedy rozpoczniemy budowę bez złożenia zawiadomienia, możemy narazić się na karę grzywną. Przy gorszym scenariuszu nasza inwestycja może również zostać potraktowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako samowola budowlana.

Kiedy wstępne formalności zostaną już dopełnione, możemy przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. W tym miejscu należy wspomnieć, że nadzór budowlany ma prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu budowy, aby sprawdzić, czy jest ona przeprowadzana zgodnie z projektem budowlanym. Jeżeli podczas kontroli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykryje nieścisłości pomiędzy zapisami projektu a jego realizacją, może wstrzymać proces budowy.
Jeśli w trakcie etapu budowy zmieni się kierownik budowy, to fakt ten również musimy zgłosić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Kiedy prace budowlane dobiegną końca, również musimy liczyć się z koniecznością spotkania inspektora budowlanego. Podobnie, jak przed rozpoczęciem robót budowlanych, tak również po ich zakończeniu musimy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie informujące o zakończeniu budowy. Tym razem załączników do pisma będzie więcej. Z cała pewnością należy dołączyć dziennik budowy (w oryginale), oświadczenie kierownika budowy oraz potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. Warto wcześniej skontaktować się z nadzorem budowlanym, aby otrzymać szczegółową listę wymaganych załączników. Zaoszczędzi to nasz czas i zapobiegnie konieczności donoszenia brakujących załączników.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma dokładnie 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu, lub przyjęcie zawiadomienia bez uwag. Nie oczekujmy jednak, że inspektor budowlany poinformuje nas o przyjęciu zawiadomienia i jego pozytywnym rozpatrzeniu. Zgłosiłby się on do nas wyłącznie w sytuacji, gdyby wniósł sprzeciw. Jeśli zatem chcemy mieć pewność, że wszystko jest w porządku, możemy skontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego po upływie ustawowych 21 dni.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email