Gminy będą mogły sprzedawać grunty pod budowę mieszkań w zamian za prawo do korzystania z części lokali

Gminy będą miały możliwość sprzedaży gruntów pod budowę mieszkań w zamian za prawo do korzystania z części lokali. Tak zakłada projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu, który opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (numer projektu: UD91).

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rozwoju. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu ustawy jest Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz Stanu. Organem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu Radzie Ministrów jest Ministerstwo Rozwoju. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypadać ma na III kwartał 2020 roku.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu

Jak można przeczytać na wstępie informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu: „Głównym celem polityki mieszkaniowej w Polsce w perspektywie do 2030 r., określonym w uchwale nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, jest zwiększenie w Polsce do 2030 r. liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej„.

Zwiększenie ilości dostępnych na rynku mieszkań ma być efektem większej podaży lokali mieszkalnych. Chodzi tutaj zarówno o mieszkania z rynku pierwotnego od deweloperów (zarówno na sprzedaż jak i wynajem), mieszkania budowane przez prywatnych inwestorów a także mieszkania w segmencie społecznym, a więc komunalne i spółdzielcze. Ważne jest, aby mieszkania te odpowiadały możliwościom finansowym gospodarstw o niskich i przeciętnych dochodach.

Jednym z czynników, które ograniczają możliwość powstawania kolejnych inwestycji mieszkaniowych, jest dostępność gruntów pod budowę. Mniejsza dostępność atrakcyjnych gruntów wpływa na wzrost cen tych działek, które pozostały na sprzedaż. Aby ograniczać koszty, deweloperzy często decydują się na zakup działki w mniej atrakcyjnej lokalizacji, co często wpływa na wydłużenie czasu budowy, gdyż dłużej trwać mogą kwestie formalne oraz przygotowanie techniczne gruntu pod budowę.

To tylko część wyzwań, na jakie autorzy projektu zwracają uwagę. Istotne jest zatem dążenie do wdrożenia w życie nowych rozwiązań prawnych, które umożliwią inwestorom pozyskiwanie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu

Jak zakłada projekt, istotne jest wdrożenie nowego instrumentu, który będzie służył ograniczaniu wspomnianych wyżej barier przy pozyskiwaniu gruntów budowlanych, z jakimi obecnie stykają się inwestorzy i deweloperzy.

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości zakłada wprowadzenie możliwości nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali/budynków mieszkalnych lub użytkowych przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości.

W praktyce inwestor, czyli osoba, która nabyła grunty od gminy, rozpoczynałaby na tych gruntach budowę nowej inwestycji, remont lub przebudowę istniejących budynków. Następnie inwestor miałby przekazywać część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina miałaby możliwość zachowania przekazanych jej mieszkań jako mieszkań komunalnych, lub wniosłaby te mieszkania do spółek gminnych lub państwowych. Tym sposobem gmina zwiększyłaby swój zasób mieszkaniowy, bez konieczności realizacji inwestycji mieszkaniowej we własnym zakresie.

Grunty pod budowę inwestycji mieszkaniowych – jakie warunki uwzględnia projektu ustawy?

Jak zakłada projekt ustawy, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) albo muszą posiadać wydaną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Takie wymagania wpłyną na przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

źródło: Komercja24.pl

Print Friendly, PDF & Email