Łatwiej o dom – nowe Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę domu nie będzie potrzebne – takie postanowienie zawiera ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Istotnym jest fakt, że takie działania obejmą tylko te budynki, których obszar inwestycji nie przekroczy działki, na której ma się znajdować budynek, czyli nie będzie on naruszał granicy sąsiednich działek.

Po wejściu w życie ustawy, trzeba będzie jedynie zgłosić budowę wraz z planem budowy oraz innych wymagalnych dokumentów, w takim samym trybie postępowania, jak w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Co ważne, projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Skróci się również czas przewidziany dla starosty na wniesienie zastrzeżeń. Do tej pory ten okres wynosił do 60 dni, a w dużych miastach nawet do 90 dni. Po wejściu w życie ustawy, będzie to tylko 30 dni, co oznacza, że jeżeli starosta nie odrzuci naszego zgłoszenia w ciągu 30 dni, po upłynięciu tego terminu możemy rozpocząć budowę.

Zniesiony zostanie również obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń:
– o zapewnieniu wody, energii, gazu,
– o przyłączeniu do sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych itp.,
– właściwego zarządcy drogi o udostępnieniu drogi publicznej (wyjątkiem są drogi krajowe i wojewódzkie, gdzie obowiązek składania takich oświadczeń nadal pozostanie).

Warunki przyłączenia mediów będą sprawdzane dopiero w czasie zgłaszania terminu rozpoczęcia robót budowlanych.
Do tej pory termin rozpoczęcia robót budowlanych był jasno określony- inwestor, przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem budowy, musiał zgłosić ten fakt do nadzoru budowlanego. Również i ten obowiązek zostanie zniesiony.

Dużym udogodnieniem będzie również rozszerzenie listy inwestycji, które oddawane będą do użytku tylko poprzez zawiadomienie o zakończeniu budowy. Na liście znajdują się m.in.:
myjnie samochodowe, garaże do pięciu miejsc parkingowych włącznie, stacje kontroli pojazdów, budynki magazynowe, np. hangary, chłodnie; budynki kolejowe, np. nastawnie, wagonownie; a także stawy rybne, czy parkingi. Obecnie, na tych powierzchniach wymagana jest zgoda na użytkowanie.

Termin tzn. „milczącej zgody” został skrócony z 21 dni do 14, co oznacza, że w przypadku budynków, na który wymagana jest zgoda na użytkowanie, administracja będzie miała tylko dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu.

Ustawa przewiduje również możliwość złożenia wniosku o rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej.
Opłata legalizacyjna to kwota, którą ponoszą inwestorzy, jeśli dokonają samowoli budowlanej. Należy pamiętać, że opłata legalizacyjna nie ma cech kary administracyjnej, która w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej, podlega egzekucji. Opłata administracyjna jest alternatywną dla inwestora: albo zapłaci on narzuconą kwotę w terminie i samowola budowlana zostanie zalegalizowana, albo budynek zostanie rozebrany.
Dlatego też, zmian w tym przepisie nie należy traktować jako liberalizację prawa, ma on jedynie na celu wsparcie obywateli w spłacie.

W przypadku, gdy inwestor nie spełni wymogów formalnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę, organ będzie miał 14 dni na wezwanie go do uzupełnienia braków. Do tej pory nie było wyznaczonego terminu. Oznacza to, że czas oczekiwania na wydanie decyzji pozwalającej rozpoczęcie budowy, znacznie się skróci.

W przypadku robót budowlanych, posłowie uznali, że remont i przebudowa obiektów budowlanych, a także docieplenie budynków o wysokości nie większej niż 25 m- nie będą również wymagały pozwoleń na budowę.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zawiera również wytyczne prawa Unii Europejskiej, w zakresie ochrony środowiska. Choć pozwolenie na budowę nie będzie już wymagane, w sytuacji, gdy budynek będzie miał stanąć na terenach objętych obszarem Natura 2000, będzie obowiązek zgłaszania takiej budowy.
Zgłaszać trzeba będzie również budowy takich użytków, jak boiska czy instalacje wodociągowe, elektroenergetyczne czy telekomunikacyjne wewnątrz budynków.

Katarzyna Surma,  Analityk WGN

Print Friendly, PDF & Email