30 mln zł na tereny inwestycyjne w warmińsko – mazurskim

Zarząd województwa warmińsko – mazurskego zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów związanych tworzeniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych. Możliwe wsparcie to nawet 29,5 mln zł.

O wsparcie na realizację projektów mogły się ubiegać przedsiębiorstwa (MŚP), jednostki samorządu terytorialnego oraz specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP).

Przedsięwzięcia, na których dofinansowanie można się było ubiegać, to: utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Ogłoszony w styczniu konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 55 wniosków, spośród których 30 spełniło wszystkie kryteria i uzyskało wymaganą liczbę punktów. Jednak ich wartość przewyższyła kwotę przeznaczoną w konkursie na dofinansowanie.

Decyzja zarządu województwa o zwiększeniu dofinansowania z 28,9 mln zł do 33,8 mln zł pozwoliła na wsparcie wszystkich 30 projektów. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 tereny inwestycyjne).

Lista projektów wybranych do dofinansowania będzie dostępna na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email