Grunty rolne: podatek rolny – zasady naliczania

Grunty rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Zasady ich naliczania są ściśle ustalone przez przepisy prawa. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat tego rodzaju podatku.

Podatek rolny stanowi rodzaj podatku, który uregulowany jest przez ustawę o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku. Opodatkowaniu podlegają wyznaczone grunty rolne, znajdujące się w szczegółowej klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków. Zawsze należy dowiedzieć się, czy również nasz grunt klasyfikuje się do objęcia tego rodzaju podatkiem.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, jakie grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Podatek ten dotyczy gruntów sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Wyjątek stanowią grunty, które są zajęte na poczet prowadzenia działalności gospodarczej innej, niż rolnicza.

Gospodarstwem rolnym określa się ponadto obszar gruntów, których łączna powierzchnia przekracza 1 hektar. Podatkiem obciążone są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne.

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku gruntów rolnych? Jeśli chodzi o grunty przeznaczone pod gospodarstwa rolne, to liczy się liczba hektarów przeliczeniowych. Ustalana jest ona na podstawie nie tylko powierzchni, ale również rodzaju i klasy tych gruntów, jaka wynika z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku pozostałych gruntów rolnych, to podstawa opodatkowania wyliczana jest na podstawie liczby hektarów, jaka wynika z ewidencji gruntów i budynków.
Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności, które uzasadniają powstanie tegoż obowiązku. Wygasa on natomiast ostatniego dnia miesiąca, w którym okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku podatkowego, przestały istnieć.
Co natomiast w sytuacji, kiedy obowiązek podatkowy powstanie albo wygaśnie nie na początku ani na końcu, lecz w ciągu roku? W takiej sytuacji podatek rolny za ten właśnie rok ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zaistniał ten obowiązek.

W sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego grunty rolne przeznaczone pod gospodarstwo rolne zostały zajęte na poczet prowadzenia innej działalności gospodarczej, niż działalność rolnicza, to kwota należnego podatku rolnego zmniejszy się albo zwiększy od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym zmiana ta miała miejsce. Tak samo przedstawia się sytuacja w przypadku, jeśli na gruntach przywróci się działalność rolniczą, albo w sytuacji, kiedy powierzchnia tych gruntów zwiększy się albo zmniejszy.

W przypadku osób fizycznych informacje o gruntach należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia, kiedy zaistnieje okoliczność powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Podatek rolny od osób fizycznych ustalany jest na drodze decyzji przez organ podatkowy, który jest właściwy ze względy na miejsce, w którym usytuowane są grunty rolne, które mają zostać objęte podatkiem. Podatek rolny płatny jest w proporcjonalnych ratach, przez cały czas, kiedy ów obowiązek podatkowy trwa.
Wysokość należnego podatku rolnego ustalana jest przez organ podatkowy w decyzji nazywanej nakazem płatniczym.

Jeśli natomiast chodzi o osoby prawne, jednostki organizacyjne itp., to mają one obowiązek składać w właściwemu organowi podatkowemu w wyznaczonym terminie deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy. Deklaracja taka sporządzana jest na konkretnym formularzu według ściśle ustalonego wzoru.
Jeśli zaistnieją jakiekolwiek zmiany związane z gruntem, to w terminie 14 dni od momentu zaistnienia tych zmian osoby prawne i jednostki organizacyjne muszą skorygować swoje deklaracje. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, również w przypadku osób prawnych i innych podatek rolny płatny jest w proporcjonalnych ratach, przez cały czas, kiedy ów obowiązek podatkowy trwa.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email