UODO: zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazał Głównemu Geodecie Kraju zaprzestanie publikowania na portalu internetowym geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych. Publikowane informacje pochodzą z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostów powiatów.

Takie działanie skutkuje tym, że podane do publicznej wiadomości numery ksiąg wieczystych pozwalają osobom nieuprawnionym na zapoznanie się z informacjami zawartymi w księdze wieczystej, w tym również z danymi osób fizycznych” – głosi uzasadnienie decyzji prezesa UODO.

W konsekwencji uznać należy, że ujawnienie numerów ksiąg wieczystych na portalu GEOPORTAL2 stanowi naruszenie przepisów o ochronę danych osobowych” – podkreśla w swojej decyzji prezes Urzędu.

Nakaz zaprzestania publikacji numerów ksiąg ma obowiązywać do czasu wydania „decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie”.

Sprawa zaczęła się od kontroli UODO (wszczętej w dniach 10 – 14 lutego 2020 r.) w Starostwie Powiatowym w Jarocinie. Dotyczyła ona właśnie udostępniania przez Starostę Jarocińskiego za pośrednictwem portalu internetowego „GEOPORTAL2” (geoportal.gov.pl) danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków.

W toku kontroli ustalono, że Starosta Jarociński nie publikuje na ww. portalu danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków, lecz dane z przedmiotowej ewidencji (w tym numery ksiąg wieczystych) na podstawie zawartego porozumienia przekazuje Głównemu Geodecie Kraju, który pozyskane w ten sposób informacje udostępnia na portalu GEOPORTAL2” – wyjaśnia UODO.

Dlatego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zdecydował o konieczności przeprowadzenia kontroli u Głównego Geodety Kraju.

Z zeznań Głównego Geodety Kraju, które zostały złożone na okoliczność odmowy przeprowadzenia kontroli wynika, że „w przypadku 90 starostw powiatowych, które nie posiadają jeszcze własnej infrastruktury technicznej Główny Geodeta Kraju na podstawie zawartych porozumień (zawartych na podstawie art. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), po otrzymaniu stosownych danych geodezyjnych z tych starostw dokonuje publikacji tych danych na portalu internetowym GEOPORTAL2”.

UODO wskazuje, że bezsporne w sprawie jest to, że funkcjonalność portalu GEOPORTAL2 pozwala na to, by każdy mógł zapoznać się z zawartością określonej księgi wieczystej, nawet jeżeli wcześniej nie dysponował jej numerem.

Nie ulega wątpliwości, że podmiotami, których dotyczą poszczególne prawa i obowiązki ujawnione w księgach wieczystych, są również osoby fizyczne. Zakres ujawnianych w księdze wieczystej danych tych osób obejmuje m.in. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości” – alarmuje UODO.

Urząd wskazuje przy tym, że zgodnie z Ustawą o księgach wieczystych i hipotece, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu (w celu weryfikacji zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych) bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, ale bez prawa udostępniania ich osobom trzecim.

UODO podnosi, że GEOPORTAL2 został opracowany w ramach infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej i jest on regulowany przepisami dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej.

Zakres danych, które znajdują się w zbiorach danych przestrzennych jest określony w załącznikach do dyrektywy 2007/2/WE. Wskazany zakres nie obejmuje danych dotyczących własności, czy statusu prawnego nieruchomości, które są objęte zbiorem” – podkreśla UODO.

Urząd wskazuje, że „udostępnianie, bez podstawy prawnej, przez Głównego Geodetę Kraju naGeoportal2 informacji o numerze księgi wieczystej stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo wykorzystania pozyskanych danych z ksiąg wieczystych np. w celu profilowania osób fizycznych na podstawie numeru PESEL, zapoznania się z informacją dotyczącą zaciągniętego kredytu, ustalenie adresu zamieszkania danej osoby, jak również umożliwia wykorzystanie pozyskanych danych w innych celach, np. w celach marketingowych”.

źródło: PAP 

Print Friendly, PDF & Email